طب ايراني، فرهنگ عطاري و اين قبيل چيزها نيست

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ادامه از صفحه 5

ســهيلا رفيعىنــژاد- خبرنــگار »خبرجنوب« دكتر علي اكبر حقدوست در كارگاه »روششناســي پژوهــش« در شــيراز گفت: افتادن ترجمان دانش به دســت آدمهاي غيرحرفهاي ميتواند بزرگتريــن آســيبها را بزنــد و بايد مراقب بود.

وي ادامــه داد: با توجه به شــواهد موجــود، اين آســيبها در طب ســنتي هم ديــده ميشــود و بايد به فكــر ارائه راهكارهايي بــراي كاهش اين زيانها در كشور بود.

وي يادآور شــد: اگر هدف، ورود و يا توســعه پژوهش در طب سنتي است نبايد صرفا به داشــتههاي موجود بسنده كــرد و به ايــن منظور به جــز توجه به مباحثي كه از قبل وجود دارد، بايد به فكر به روز كردن آنها هم بود.

دكتر حقدوست گفت: متوليان بايد بداننــد چاپ مقاله نهايت كار نيســت و در ايــن باره علاوه بــر توليد علم بايد به دنبال فعاليتهاي بيشــتري كه به ابداع و بهرهوري بيانجامد هم بــود. وي با طرح اين ســؤال كه يــك مطالعه چــه ميزان حــرف جديــد دارد و در آن خلاقيــت و يكتايي ديده ميشــود، افــزود: اگر قرار است از طب ســنتي، مقالات تكاندهنده دربيايد، تيم بايد بسيار فعال باشد و بيش از وضعيت موجــود به مطالعات گروهي اهميت داده شود.

دكتر حقدوست يادآور شد: در اين باره بايد سعي كنيم ديدگاه برخي محققان را عــوض كنيم به طوري كه خلاقيت را در روشهاي خود وارد كنند.

وي گفت: اينكه برخي به داشتههاي قبلــي موجود، روكش علمــي ميزنند و آنها را ارائه ميدهند بد نيست اما واقعا كافي نميباشد.

معاون برنامهريزي وزارت بهداشت افزود: تــا زماني كــه روي موضوعات فلسفي علوم كار نكنيم و به يك شفافيت با زبان علمي روز نرســيم مثل اين است كه بخواهيم چيزي را به مخاطبان به زور بخورانيم و اين ضعيفترين نوع تحقيق و پژوهش است كه در طب سنتي ميتوانيم به آن بپردازيم. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد هم در اين گردهمايي آموزشــي، يــادآور شــد: طــب ايراني، فرهنگ عطاري و اين قبيل چيزها نيست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.