اين كه روي داشتههاي قبلي روكش علمي بزنيم و ارائه دهيم، كافي نيست

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بلكه يك بحث علمي ميباشــد كه بايد ببينيم برخي با وجود اجراي سياستهايي در مــورد آن در وزارتخانــه، به آن باور و اعتقاد هم دارنــد؟ دكتر تقيپور گفت: برخي برندسازيها در طب سنتي توسط غيرمتخصصان اين علم نگرانكننده است و آمار افرادي كه به اسم طب سنتي بدون هيچ مدرك تخصصي، گياهان دارويي را به خورد مردم ميدهند، بسيار بالاست.

اين اســتاد دانشگاه افزود: متاسفانه در حال حاضر تعدادي از پزشكان عمومي و طبق بررســيها، 320 غيرپزشــك در مشــهد طــب ســنتي راه انداختهاند، در اين باره در نقاط ديگر كشــور هم موارد بسياري وجود دارد. به طور مثال چندي پيــش بيماري به يكــي از مراكز درماني كشــور مراجعــه كرده بود كــه به خاطر تجويز چيزهايي به اسم طب سنتي توسط ســودجويان و كنارگذاشتن داروي قبلي خود به كمــاي ديابتي رفته بود. همچنين در موردي ديگر، فعاليت يك دانشجوي پزشــكي در كشــور گزارش شــده كه هنوز درسش تمام نشــده، زالودرماني و فعاليتهايي از اين قبيل به نام طب سنتي انجام مي دهد.

دكتر تقيپــور گفــت: در اين باره برخي ســودجويان دارند در بازار موجود براي خودشــان صاحب برند ميشوند و به نظر ميرســد براي مقابلــه با آن بايد فعاليتهاي علمي بيشتري انجام داد؛ نقشه پژوهشي در اين خصوص بايد تعيين شود و برحسب وضعيت موجود به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مأموريت بدهيم.

وي ادامه داد: به منظور پيشگيري از بيماريهــا و افزايش ســلامت جامعه ميتوان راه حل هاي ساده و بومي درنظر گرفت كه البته علمي باشد.

ايــن اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــكي مشــهد يــادآور شــد: اينكــه طب ســنتي در بيمارســتانهاي كشــور وجــود داشــته باشــد نيــاز به نوشــتن گايدلاينهــا و فعاليتهــاي بســياري دارد و بــه طور كلي تمامــي روشهاي موجود بايد ســر ميز ســلامت بنشــينند و بــراي ارتقاي ســطح آن در بين مردم كاري كنند.

دكتــر تقيپــور گفت: رســيدن به يك زبان مشترك در طب نوين و سنتي ميتواند بســيار مؤثر باشد؛ بايد بگوييم كــه بيماران وقتي مســتأصل ميشــوند ميخواهند به يك جايــي پناه بياورند و خيلي جاها طب كلاسيك دستانش را بالا مي برد و ميگويد نمي تواند كاري انجام دهد.

وي ادامــه داد: مكاتــب فلســفي خودمــان در عرصه ســلامت بايــد احيا شــود در حالي كه ايــن كار را نكردهايم؛ طب نوين و ســنتي هــردو بايد كار كنند و با تعامل مطلوب، زمينه ارتقاي ســطح سلامت جامعه را فراهم نمايند.

مشــاور وزيــر بهداشــت در امور دانشــگاهها هم يادآور شــد: بــا توجه به ديدگاههاي مختلف درباره طب سنتي، در اين باره به جاي اينكه پچ پچهاي پشــت سر هم داشته باشيم، بايد با كارهاي علمي و وحدت نظر به نتيجه برسيم.

دكتر محمدهادي ايمانيه گفت: لزوم مقابله با اقدامات غيرعلمي، ســودجويي، منفعت طلبــي و شــادي در عرصه طب سنتي، همفكري و تعيين مسير است.

وي افــزود: در حوزه طب ســنتي هم بعيد ميدانم كسي اعتقاد داشته باشد از تمامــي چيزهايي كه از قديميها به ما رسيده بايد دربست تبعيت كرد و به روز كردن آنها اهميت بسزايي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.