33 هزار روستا مشمول بازنگري طرح محروميتزدايي بنياد مسكن ميشوند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

قائم مقام نماينده ولى فقيه در بنياد مســكن كشــور گفت: در سال 97 طرح بازنگرى 33 هزار و 448 روستا د ر دستور كار قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان فارس، حجت الاسلام رضايى از پروژه مسكونى نشاط سلطان آباد شيراز بازديد كرد و گفت: تامين مسكن شهرى به ويژه در مناطق محروم از كاركردهاى بنياد مسكن است.

وى بــا بيــان اينكه توســعه روســتايى و تهيه و اجــراى طرحهاى هادى از جملــه نمونه ها و جلــوه هاى اصلى محروميتزدايى است، بيان كرد: در برنامه عمران روستايى در سراسر كشور براى سال 97 طرح بازنگرى 33 هزار و 448 روســتا در دســتور كار قرار گرفت كه همه آنها پروسه اجراى طرح هادى را طى مىكنند، اين حجم كار در بنياد مسكن جز با اراده خدمت به مردم ميسر نيست.

قائم مقام نماينده ولى فقيه در بنياد مسكن كشور همچنين تأمين مسكن شهرى متناسب با سطوح درآمدى مردم را از ديگر فعاليتهاى بنياد مســكن دانست و گفت: در سال گذشته، در 14 استان كشور بازسازى واحدهاى آسيبديد ه انجام شد كه در مورد واحدهاى مسكونى احداثى اين رقم به 79 هزار واحد و در مورد واحدهاى مسكونى تعميرى ب ه 83 هزار واحد در سال 96 رسيد .

مديركل بنياد مسكن استان فارس نيز گزارشى از فعاليتهاى توسعه و عمران شهرى و روستايى در اين استان ارائ ه داد و بيان كرد: بنياد مسكن همراه با كار عمرانى و توسعه به كار فرهنگى هم پرداخته است.

عطاا... زمانى برخى از ويژگىهاى توســعه مسكن شهرى در شيراز را برشمرد و ادامه داد: حساسيت هاى خاصى روى روستاهاى شهرستان شيراز است و متقاضى اراضى در اين شهرستان بسيار است از اين رو بايد با جديت بيشترى در اين شهرستان كار كرد.

وى گفت : شــيراز يك ميليون و 800 هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 40 درصد از جمعيت اســتان را تشــكي ل مىدهد، حساسيت روى توسعه روستاهاى مركز استان زياد است، 170 روستاى شهرستان شيراز همگى نياز به توسعه دارند، پراكندگى اين روســتاها زياد اســت و اجراى طرح هاى توسعه را قدرى سخت مىكند اما همه بخش هاى شيراز بايد در زمينه توســعه روستايى مورد توجه قرار گيرد و توزيع اعتبارات بر اساس اولويت هايى كه روستاهاى محروم دارند، انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.