مشكلات ادارى و وضعيت بانكها مانع بزرگ توليد و فعالان اقتصادى

جهادگران نمونه و فعالان اقتصاد مقاومتى استان فارس تجليل شدند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

همايش ستارگان اقتصاد مقاومتى و گروههــاى برتــر جهادى بــا حضور مســئولان اســتانى برگــزار و فعالان اقتصــادى و جهادگــران نمونــه تقدير شــدند. به گزارش خبرگزارى تسنيم، همايش ســتارگان اقتصــاد مقاومتى و گروههاى برتر جهادى با حضور معاون هماهنگكننده ســپاه فجر و مســئولان استانى به همت بسيج سازندگى استان فــارس برگزار و از فعالان برتر اقتصاد مقاومتى و جهادگران نمونه تقدير شد.

عبدالحميــد اســماعيلى، رئيــس بســيج سازندگى اســتان فارس در اين مراســم با بيــان اينكه فعــالان اقتصاد مقاومتــى افســران جنــگ اقتصــادى هســتند، اظهار كرد: امروز به فرمايش رهبرى كسانى كه در عرصه اقتصادى همــت و تلاش مىكننــد حكم جهادگر را دارنــد. وى بــا بيان اينكــه اقتصاد امروز ما بيشــتر ســليقهمحور است تا برنامه محور گفت: بايد نگاه در حوزه اقتصــادى عــوض شــود چراكــه نگاه امروز تسهيلگر نيست بلكه مشكلات ادارى و وضعيــت كنونــى بانكهــا مانع بزرگ توليــد و فعالان اقتصادى شــده است. رئيس بســيج سازندگى به بخشــى از اقداماتى كه از سال گذشته انجام شــده اشاره كرد و افزود: از سال گذشــته تاكنون با كمك استاندارى به 40 كارخانــه نيمه راكد مراجعه كرديم كه مشــكلات برخــى از آنها برطرف شــده است. اسماعيلى با انتقاد از برخى از مديران اســتانى بيان كرد: نگاه صفر تا صدى بــه قانون بايد عوض شــود، در برخــى از ادارات اجــراى قانون تا زمانى است كه به نفع مسئول باشد اما در برخــورد با مردم قانون به درســتى رعايت نمىشود. وى خطاب به فعالان اقتصادى عنوان كرد: كار ما ايستادگى، حركــت و مطالبهگــرى اســت و بايد در چهارچــوب قانــون اين حركتهاى اقتصــادى و مطالبهگــرى انجام شــود چراكــه تنها در آن صورت اســت كه مشكلات حل مىشــود. در اين مراسم از 10 نفــر فعال اقتصاد مقاومتى و 10 نفر از جهادگران نمونه تقدير شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.