مدير جديد برق شهرستان خرامه معرفى شد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

سرپرست جديد اداره برق شهرستان خرامه با حضور نماينده مردم كوار، سروستان و خرامه در مجلس، مديرعامل شركت توزيع نيروى برق شــيراز و جمعى از مسئولان اســتانى و محلي، معرفي شد.

به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق شيراز، آيين تكريم و معارفه مديران قديم و جديد مديريت برق شهرســتان خرامه با حضور داريوش اســماعيلي نماينده مردم كوار، سروستان و خرامه در مجلس، جلال زراعتپيشه مديرعامــل توزيــع برق شــيراز، فرمانــدار و مسئولان دستگاهها و ادارات شهرستان در جلسه شوراي اداري در خرامه برگزار شد.

نماينده مردم شهرستانهاى خرامه، كوار و سروســتان در اين مراسم با قدردانى از اقدامات شاخص توزيع نيروى برق شيراز، تعامل مديران اين شركت را در سطحي مناسب ارزيابي كرد.

اســماعيلى با تأكيد بر لزوم افزايش سطح تعامــلات براى رفــع كاســتىها در بخشهاى

مختلف، شــرايط كنوني را حساس توصيف و بر ضرورت همدلي بيشتر تأكيد كرد.

وي گفــت: آمريــكا تصور مىكنــد كه با اعمال تحريم و فشــار بر جمهورى اســلامى و زمينهســازى براي افزايــش هزينهها، مردم عليه حاكميــت قيام ميكنند اما بازنده اصلي، آمريكا بوده است.

نماينده مردم خرامه، كوار و سروســتان در مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: يكى از نتايج خوب برجام، اطمينان از بدعهدى آمريكا و اثبات تداوم اين رويه از سوي استكبار جهاني بود.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق شيراز نيز در اين آيين، با قدرداني از تلاشهاي مديران صنعت برق در سراسر حوزه تحت مديريتي برق شيراز، تأكيد كرد كه اولويت اصلي اين شركت و نيروهاي آن، كار جهادي براي تأمين برق مطمئن و پايدار بوده است.

زراعتپيشــه گفت: شــركت توزيع برق شــيراز با اســتفاده از تمــام ظرفيتهــا و توان تخصصــى موجود، تلاش كرده كه ضمن كاهش تلفات انرژى، ســطح آگاهى شــهروندان را در خصوص شيوههاى مصرف بهينه برق ارتقا داده و زمينه پيكسايي مناسبي را فراهم كند.

وي با بيان اينكه تابستان امسال على رغم افزايــش گرماى هواى و تداوم خشكســالىها، شــاهد كاهش پيك بار در زمــان اوج مصرف ســالانه بوديم، افزود: اين اقدام مرهون همراهي و تعامــل مطلوب مردم و مشــتركان بخشهاي مختلف و تلاش جهادگونه مديران و كارشناسان و پرسنل بخشهاي مختلف شركت توزيع نيروي برق شيراز بوده است.

به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق شــيراز، در اين آييــن با قدردانى از خدمات احمد ايزدينســب در دوران مسئوليت، علي فعالبه عنوان مدير جديدبرق شهرستان خرامه معرفي شد.

براساس اين گزارش، در ادامه و با حضور نماينــده مــردم خرامه و مديرعامــل و معاونان شــركت توزيع نيــروى برق شــيراز، بازديدى از وضعيت روشــنايي برخي معابر و روشــنايي روستاي كف دهك انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.