تجليل از خانواده شهيد مدافع حرم همزمان با هفته بسيج

KHABAR JONOOB - - جنوب -

به مناســبت هفته بسيج، رئيس كل دادگســترى استان فارس در ديدار با خانواده شهيد مدافع حرم محسن ماندنى به مقام رفيع اين شهيد والامقام اداى احترام كرد.

بــه گزارش روابط عمومى دادگســترى اســتان فــارس، در اين ديدار كــه معاونين دادگســترى استان فارس و مسئولين لشــكر عملياتى 19 فجر نيز حضور داشتند، رئيس كل دادگسترى فارس تجليل از خانواده شهدا و تكريم از يادگاران شهدا را يك وظيفه و تكليف خواند و افزود: همواره بايد قدردان صبر، استقامت، رشادت و جانفشانى شهداى گلگونكفن به ويژه شهداى مدافع حرم باشيم. على القاصى با بيان اين كه شهادت و دستيابى به لقاء ا... مخصوص بندگان خاص خداوند اســت، گفت: حضور در محضر خانواده و يادگاران شــهدا و زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا، كسب فيض و شفاعت از آن مهمانان الهى است.

نماينده عالى قوه قضاييه در استان فارس در ادامه با تأكيد بر اين كه مسئوليتهاى ما امانت شــهدا به دست ماست و بايد با انجام وظيفه شرعى، دينى و قانونى خود تلاش نماييم امانــتدار خوبى باشــيم، افزود: بايد همــواره به خود يادآورى كنيم كه تــا چه اندازه راه و مسلك شهدا را ادامه داده ايم. بايد تلاش كنيم جوان را با فرهنگ ايثار و شهادت و ارزشها آشــنا و ارتباط بين خانواده شــهدا و جامعه را مســتحكم نماييم. گفتنى است، در اين ديدار سرهنگ خواست خدايى به بيان خاطراتى از رشادت هاى شهيد محسن ماندنى پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.