تشديد نظارت بر عرضه دمنوشهاي گياهي در كشور

KHABAR JONOOB - - جنوب -

سهيلا رفيعى نژاد-خبرنگار »خبرجنوب«/ بازار دمنوشهاي گياهي كه مطالعه باليني بر روي آنها انجام نگرفته، نه تنها داغ شــده بلكه بســياري از آنها حالا ديگر صاحب برند هســتند. به گزارش »خبرجنوب«، اگر چه عرضه بســياري از ايــن محصولات بدون مجوز نيست اما به گفته قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت عدم انجام مطالعات بالينــي دربــاره تأثير اين دمنوشها بايد بر روي جعبه مربــوط به نحوي درج گردد كه ديده شــود. دكتر شــاهين آخوندزاده در اين باره به »خبرجنوب« ميگويد: اگر چه در شروع كار استانداردهاي كنترل و تحقيقات اين حوزه ضعيف بوده اما به تدريج به سمت وضعيت بهتري پيــش ميرويم به طوري كه نظارتها تشــديد مييابد. وي ميافزايــد: درباره دمنوشهاي موجــود در بازار كشــور مطالعه باليني انجــام نگرفته؛ فوايدي كه مصرف آنها از ســوي شــركتها و يا بازاريان پيشــنهاد ميشــود را هم از طب ســنتي گرفتهاند درحاليكه مطالعه باليني بر روي آنها انجام نشده است. قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت يادآور ميشود: در هر حال ما به معاونت غذا و دارو تأكيد كردهايم كه اگر مطالعه باليني بر روي اين قبيل محصولات انجام گيرد، ميتواند اعتماد جامعه را به همراه داشــته باشــد. وي ميگويد: در اين باره اگر هم مطالعهاي انجام نشــده بايد روي جعبه به نحو قابل مشاهدهاي اين موضوع درج گردد كه طبق طب سنتي مفيد است اما مطالعهاي صورت نگرفته تا مردم بــا آگاهي كامــل آن را خريداري كنند. دكتــر آخوندزاده ميافزايد: ســختگيريهاي اخير وزارت بهداشــت در مورد عرضه اين محصولات قابل توجه اســت اما بايد بگوييم كه يك شــبه نميتوان اين مسئله را حل كرد. وي ميگويد: برخلاف تصورات غلط موجود، مصرف خودســرانه و بيرويه برخي گياهان دارويي ميتواند مسموميت هاي كبدي به وجود بياورد و به همين دليل با توصيه اطرافيان نبايد هر چيزي كه نام گياه دارويي دارد را استفاده كنيم. قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت همچنين با اشاره به برخي پژوهشهاي انجــام گرفته بر روي برخي گياهان دارويي توســط متخصصان كشــورمان ميافزايد: طبق تحقيقات گروه مركز تحقيقات روان پزشــكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، زعفران اثر ضد افســردگي و ضدآلزايمر دارد. دكتر آخوند زاده يادآور ميشود: براساس اين مطالعه استفاده 80 ميلــي گرم زعفران مرغوب در روز اثر ضد افســردگي و ضد آلزايمر دارد؛ در اين باره فرآورده درماني زعفران تهيه شده و به اين بيماران توصيه مي گردد.

مشــاور امور بين الملل دفتر طب ايراني وزارت بهداشت هم مي گويد: پزشكي نوين ميتوانــد از طب ايراني به عنوان يك ســاختار علمي براي ارتقاي ســلامت اســتفاده كند. دكتر آرمان زرگران ميافزايد: از منظر علمي، طب ايراني از پتانســيل بســيار بالايي براي جهانيســازي برخوردار اســت اما متاسفانه آمارهاي علمي نشــان ميدهد كه دستاوردهاي امروز ما در درگير كردن مراكز بينالمللي براي كار در اين حوزه مناسب نبوده است. عضو هيئت علمي دانشــگاه علوم پزشــكي فســا هم ميگويد: در اين باره يك مشكل اساسي اين است كه روش هاي مدرن و غربي را مطلوب ميبينم اما به بسترهاي اصلي كشور خودمان بها نمي دهيم. دكتر مســيح صديق ميافزايد: براي دســتيابي به اهداف مطلوب در اين زمينه بايد به پتانســيل هاي خودمان برگرديم و از اين همه فيلســوف هم استفاده كنيم. وي يادآور ميشــود: برخي در تقابل طب ســنتي و نوين حداقلها را براي تبادلنظر قائل نيســتند و اين مشكلاتي را به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.