تغييرات اقليمى، آثار اقتصادى و اجتماعى فراوانى براى فارس دارد

برگزاري همايش »تغييرات اقليم و مهاجرت« در شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

همايش تغييرات اقليم و مهاجرت، با حضور صاحبنظران، انديشمندان و برخى مسئولان استان فارس در شيراز برگزار شد. رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان فارس در همايش تغييرات اقليم و مهاجرت با اشاره به اينكه كميسيون كشاورزى اين اتاق در حال بررسى چالشهاى ناشى از پديده خشكسالى و پيامدهاى آن است، گفت: تغييرات اقليمى آثار اقتصادى و اجتماعى فراوانى براى استان دارد از اين رو بايد راهحلي كاربردي توسط مسئولان متولي براى مقابله با اين پديده ارائه شود .و ىب رتوجه مســئولان استانى و نمايندگان مردم در مجلس شوراى اســلامى به اين مسائل تأكيد كرد و افزود: تا د ير نشده بايد براى پديده خشكسالى فكر جدى كنند .

رئيس اتاق بازرگانى فارس با بيان اينكه تغيير اقليم به معنى تغيير متوســط شــرايط جوى در يك مكان خاص اســت، بيان كرد: اين تغييرات در برخى فصول بيشــتر جلوه مىكند و تح تتأث يرفعاليته اى انسانى و اتفاقات مربوط به زمين قرار دارد. رازقى با اشاره به اينكه تغييرات اقليمى در كنار اين عوامل اگر مديريت نشــود بحران جبرانناپذيرى به دنبال دارد، تأكيد كرد :افزا يشگازه اىگلخانها ىب اعثگر م شدن كشور از يكوني مت ا4 درجه سانتى گراد در سالهاى پيش رو خواهد شد ، علاوه برا ينك اهشمن ابع آب، افزايش ســطح درياها، تخريب ســواحل و جنگلها، تناوب خشكســالى و غيره تهديدى ب راىسلا مت انسانها و اثرات زيانبار تغييرات اقليمى است.

وى وجود 19 هزار حاشيهنشين در شيراز كه بخش عمده آنها در بافت مركزى و قدي مشهر ،ح اشيه شــيراز و نقاطى خارج از منطقه شــيراز زندگى مىكنند را تهديد جدى اجتماعى و اقتصادى دانســت و توســعه نامتوازن و ناپايدار شهر، مهاجرت روستاييان براى پيدا كردن شغل مناسب، نبود امكان اترفاه ى در روستاها و غيره را از عوامل اين تهديد عنوان نمود. وى بر لزوم بازنگرى قوانين موجود د را ينز مينه تأكيد كرد و گفت: ضمن حفظ محيط زيست بايد روستاها توسعه يافته و براى روستاييان مشاغل مناسب ايجــاد شــود تا مهاجرت كاهش يابد. رئيــس اتاق بازرگانى فارس با انتقاد از اينكــه آنچه تاكنون انجام شــده بدون برنامه است و نه سياســتهاى اقتصادى و ن هسياسته اىامنيت ىم شكلاتكشو رحتى مسئ له تحريمها را حل نمىكند، اظهار كرد: در اين برنامهها به بخش خصوصى توجه نمىشود.

رازقى اضافه كرد: آيا ســامانههاى ايجاد شــده مانند نيما به شــركتهاى خصوصى براى دور زدن تحريمهــا كمك مىكند يــا خودمان بخش خصوصى را به تحريمكنندگان كشــور معرفى مىكنيم . وىبا بيان اينكه سياستگذار در كشور در جهتى عمل مىكند كه حيات نظام را در معرض تهديد قرار مىدهد، عنوان كرد: در بســيارى مســائل راهكارهاى مناسب توسط متخصصان ارائه مىشــود اما اجرا نمىشود . محمود جوان، عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز نيز در اين همايش به تشريح طرحى د رخصو صتغييرا ت اقليمى اســتان فارس و اثرات آن بر مهاجرت پرداخــت و گفت: اين طرح با حمايت اتاق بازرگانى فارس در روستاهاى بخش زرقان، كربال و خرامه اجرايى شد هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.