طرح سنجش پارازيتها در شيراز آغاز شد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

عضو كارگروه ســنجش و پايش پارازيتها و تشعشــعات و امواج منتشــره در شــهر شيراز، از آغاز عمليات اجرايى اين طرح خبر داد. قاسم مقيمى با اشاره به برگزارى جلسات توجيهى و هماهنگى بين بخشى كه با محوريت استاندارى فارس و حضور نمايندگان شوراى شــهر شيراز، شــهردارى شيراز، دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز، اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطــات راديويى منطقه جنوب كشــور، اداره كل ارتباطات و فنــاورى اطلاعات و اداره كل محيط زيســت انجام پذيرفته، گفت: فاز اجرايى اين طرح با حضور فيزيكى دســتگاههاى متولــى و نظارت نمايندگان دســتگاهها از صبــح ديروز در نقاط مختلف آغاز شــد. رئيس كميســيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرى شوراى شهر شيراز ادامه داد: با توجه به خطى بودن شــهر شيراز مقرر شد تا در چهار محور شــهر شيراز در ساعات و نقاط مختلف شــهر، طرح اندازهگيرى ميزان تشعشعات امواج اجرايى شود كه در اولين روز محور شمال غرب- جنوب شرق مورد پايش قرار گرفت.

مقيمى افزود: نتايج كلى حاصل از پايشها تجميع و جهت تجزيه و تحليل به ســازمان انرژى اتمى ايران ارســال مىشــود تا نتايج قطعى به اطلاع مردم رسانده شود اما مشاهدات اوليــه آمارها در حد مجاز بود و نشــانهاى از خطر براى ســلامت مردم به همراه نداشــت. وى خاطرنشــان كرد: هر چند شــواهد حاكى از عدم تهديد جدى پارازيتها براى ســلامت شــهروندان در اين بازه زماني اســت اما در همين حد مجاز هم متاســفانه در محدوده برخى اماكن خدمات عمومى و مراكز درمانى شــاهد درصد بالاترى از پراكنش امواج هســتيم كه ضروري اســت با توجه به نوع بيماران بســتري در اين مراكز، تجديدنظر اساســي در نحوه استقرار دكلهاي مخابراتي و آنتنهاي بي تي اس در مجاورت بيمارستانها صورت پذيرد.

مشاور سلامت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ادامه داد: شيراز در حال حاضر مجهز به 18 ســامانه سنجش ميزان تشعشع امواج در نقاط مختلف شهر است كه شهروندان ميتواننــد به صورت آنلاين از طريق درگاه اينترنتــي اداره كل ارتباطات و تنظيم مقررات راديويي منطقه جنوب، حداكثر و حداقل تابش امواج را در كل ســاعات شبانه روز مشاهده نمايند. دكتر مقيمي با اشــاره به مأموريت كارگروه پايش و سنجش ميزان پارازيتها افزود: اطمينانبخشــي به شــهروندان از سالم بودن شرايط زيست اجتماعي شــهر شيراز از اهداف اصلي اين كارگروه اســت كه لازم است جهت تحقق آن اين طرح در يك دوره مستمر يك ســاله و در شرايط زيســتي مختلف انجام تا اعتماد كامل در جامعه و ميان مردم و مسئولين حاكم و حاصل شود. وى در خاتمه گفت: حسب گزارشات واصله برخى نهادها و سازمانها از جمله شــهردارى شــيراز اقدام به نصب تجهيزات دريافت و ارســال امــواج مىكنند كه ضرورى است همه سازمان ها ملزم به رعايت قانون و حفظ حريم و حقوق شهروندان باشند.

ســى و هفتمين دوره مســابقات قرآن كريم ســپاه منطقه جنوب كشور در شيراز برگزار شد. جلال يارمحمدى، مسئول روابط عمومى سپاه فجر ناحيه ثارا... (ع) شيراز در اشاره به برگزارى اين مسابقات به ميزبانى روابط عمومى و تبليغات سپاه فجر استان فارس گفت: برگزيدگان اين دوره از مسابقات قرآن از استانهاى كرمان، هرمزگان، بوشهر، فارس و يگانهاى دريايى جنوب كشور هستند. وى بيان كرد: حافظان و قاريان قرآن اين مســابقات در رشتههاى حفظ، ترتيل، اذان، تحقيق و مفاهيم قرآنى شركت كردهاند و برگزيدگان مسابقات قرآنى اسفند ماه امسال د ر مســابقات كشورى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در تهران برگزار مىشود ،ب ا يكديگر به رقابت مى پردازند.

كتابدار برتر كتابخانههاى مشاركتى استان فارس از كتابخانه تخصصى آستان سيد علاءالدين حسين (ع) شيراز انتخاب شد. مسئول كتابخانه تخصصى اين آستان از بين حدود 500 كتابدار استان فارس رتبه برتر در بخش كتابخانههاى مشاركتى را از آن خود كرد. در مراسمى به مناسبت هفته كتاب و كتابخوانى و در مركز همايشهاى شــوراى اسلامى شهر شيراز با حضور يكى از مســئولان نهاد كتابخانههاى كشور و مسئولان استانى از معصومه اقتدارى تقدير شد.

آيين گشــايش مجموعه سالن همايشهاي اســتاد دكتر محمدجعفر امامي د ر شيراز برگزار شد. اين سالن همايش كه در بيمارستان چمران واقع است، به همت خيرين سلامت و حمايت هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به بهره برداري رسيد.

سرهنگ بوســتاني، فرمانده حوزه كارمندي بصيرت و كارگري امامت بسيج ادارات ســپاه بقيــع ا... (عج) و اعضاى پايگاه مقاومت اداره كل بنياد مســكن انقلاب اسلامي فارس در برنامه فرهنگي ورزشي در مسير تفرجگاهها حضور به هم رساندند.

در هفته بســيج با حضور سرهنگ بوســتاني، فرمانده حوزه كارمندي بصيرت و كارگري امامت بســيج ادارات سپاه بقيع ا... (عج) شيراز در رأس هيئتي از جانبازان اعصاب و روان در مركز توانبخشي اباعبدا... الحسين(ع) ديدار و تجليل به عمل آمد.

روز شــنبه دهم آذرماه از ساعت 9 صبح به منظور تعميرات شبكه اصلي گاز به مدت 4 ســاعت جريان گاز قلعه شــاهزاده بيگم فقط كوچههاي با شماره فرد 5 ال ي 19 قطع مي شود.

جمعى از دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز در يك عمل خيرخواهانه كم ك هزينــه تحصيلى دانش آموزان بى بضاعت را فراهم كردند. به گزارش روابط عموم ى دانشگاه پيام نور شيراز، جمعى از دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز با هدف رضاى

خداوند و كمك به قشــرمحروم جامعــه، اقدام ب ه تهيه و توزيع لباس گــرم، كيف، كفش و لوازم تحرير دانش آموزان بى بضاعت روســتاى كفتــرك (جاده خلجو) شــهر شــيراز كردند. در اين عمل خيرخواهانــه نازنين عابد ى (رشته حسابدارى)، فاطمه فرازى (مديريت بازرگانى)، غزاله آبخي ز (حســابدارى)، هادى متقىپيشه (حسابدارى)، مصطفى هاشمى (مهندس ى نفت) و ماريا ســلطانى (روان شناسى) بيش از 50 ميليون ريال كمك نقد ى جمع آورى كردند.

اداره كل بازرسى استان فارس به مدت 45 روز در بنياد مسكن اين استان ب ه منظور نظارت بر حسن جريان امور مستقر شد. مديركل بنياد مسكن استان فارس با بيان اينكه بنياد مسكن يك سازمان جهادى است و در راستاى محروميتزدايى از مناط ق دورافتاده فعاليت مى كند، گفت: يك سازمان جهادى همواره بر حسن جريان امور تأكيد دارد و بنياد مسكن نيز در اين عرصه با تأكيد بر حس جريان امور از هيئتهاى بازرسى و نظارت استقبال مى كند. عطاا... زمانى با بيان اينكه كار توسعه روستايى و بهسازى و مقاوم سازى بافت هاى فرسوده در فارس با شتاب دوچندان ادامه دارد و با اشاره ب ه اينكه برخى از شــاخص هاى توســعه روستايى در فارس فراتر از كشور است، گفت: فارس بيش از متوسط كشور جمعيت روستايى دارد و شاخص هاى توسعه روستايى ني ز دراين استان فراتر از متوسط كشورى است. هئت بازرسى سازمان بازرسى كل كشور به مدت 45 روز در بنياد مسكن استان فارس استقرار دارند.

به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه فارس به اطلاع مشتركين گرامي تلفن ثابت در شهرســتان شيراز مي رساند، به منظور انجام عمليات كابل برگردان د ر مركز تلفن دستغيب احتمال قطعي و اختلال در خطوط تلفن ثابت روز پنج شنبه مورخ 97/9/8 از ساعت 8 صبح به مدت 72 ساعت وجود دارد.

در تلفن هايي با پيش شــماره هاي 36248896 تا ‪36249600 36248959،‬ تــا ‪36230304 36249663،‬ تــا ‪36231008 36230367،‬ تــا 36231071، 36231712 تا ‪36232416 36231775،‬ تا 36232479 قطع مي باشــد. همچني ن در روز جمعه نهم آذر ماه شماره تلفن هاى 36233120 تا ‪36233824 36233183،‬ تــا ‪36234528 36233887،‬ تــا ‪36235232 36234591،‬ تــا 36235295، 36235936 تــا ‪36236640 36235999،‬ و 36236703 بــه دليل انجام عمليات كابل برگردان احتمال قطع و اختلال در خطوط تلفن وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.