تجديد آگهى فراخوان عمومى جذب سرمايه گذار

KHABAR JONOOB - - جنوب -

نوبتاول:9/8/97 نوبتدوم:97/9/15 شهردارى صدرا درنظردارد با استناد به مصوبه شماره 5/1068/97 مورخ 7/21/97 در راستاى اجراى پروژه اقامتى - پذيرايى - پاركينگ بوعلى سينا واقع در جنب بيمارستان پيوند اعضا اقدام به جذب سرمايه گذار نمايد. لذا از كليه سرمايه گذاران محترم دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل از تاريخ 97/9/15 لغايت سـاعت 30/14 تاريخ 9/21/97 به آدرس شـهر صدرا، بولوار پاسـداران، سـاختمان شماره 1، امور قراردادها شهردارى مراجعه نمايند. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 07136414414 آماده پاسخگويى مى باشد.

نحوه ارائه طرح پيشنهادى :

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.