برپايى نمايشگاه كتاب در اين گرانى كاغذ و مشكلات حوزه چاپ، يك نقطه قوت است

KHABAR JONOOB - - فارس -

غياث ملك حســينى-خبرنگار »خبرجنوب«/ عضو هيئت رئيســه و سخنگوى شوراى شــهر شيراز در بازديد از غرفه روزنامــه »خبرجنوب« در هفدهمين نمايشــگاه كتاب فارس، ضمن مثبــت ارزيابى كردن برگزارى چنين رويدادهايى گفت: به اعتقاد من، نفس برگزارى نمايشگاه كتــاب در اين اوضاع و احوال كه شــاهد گرانى كاغذ و مشكلات عديده حوزه چاپ و نشر هستيم، به عنوان يك نقطه قوت بايد مورد توجه و قدردانى قرار گيرد.

نواب قائدى با اشاره به تفكيك موضوعى كتاب در نمايشگاه و اختصاص ســالنهاى مستقل براى كتابهاى عمومى، دانشگاهى، كودك و ... اظهار اميدوارى كرد كه اين رويداد، رويدادى ادامهدار باشــد و در سالهاى آينده نيز شاهد برپايى بهتر از گذشته آن باشيم.

رئيــس كميســيون عمــران، حمل و نقــل و ترافيك شوراى اسلامى شيراز همچنين در ادامه گفت و گوى خود به تلاش شورا و كميسيون متبوعش براى بهبود وضعيت زيرســاختهاى حمل و نقلى اين شهر اشاره و خاطرنشان كرد: با توجه به شــعار انســانمحورى شوراى پنجم، بايد در حوزه حمل و نقل عمومى فعاليت بيشترى داشته باشيم و با فراهم كردن زيرساختهاى لازم زمينه استفاده عموم شهروندان از اين نوع حمل و نقل را فراهم كنيم.

وى با تأكيد بر اين كه رســيدن به اين هدف با شعار دادن و توصيه مردم به اين كه از خودرو شخصى استفاده نكنند ممكن نمىشــود، تصريح كرد: مردم بايد ســرعت، ايمنى و پويايى را در حمل و نقل تجربه كنند و بعد آنها را تشويق كنيم از خودروهاى شخصى استفاده نكنند.

عضو هيئت رئيســه شوراى شــهر در همين راستا با اشــاره به اين كه دو ايســتگاه باقىمانــده خط يك مترو شــيراز ظــرف ماههاى آينــده افتتاح خواهند شــد، گفت: تلاش مىكنيم ايســتگاه ميدان امام حسين (ع) كه يكى از ايســتگاههاى اصلى شيراز است تا دهه فجر افتتاح شود و ايســتگاه وكيل نيز چندماه بعد از آن در مدار بهرهبردار ى قرار گيرد.

قائــدى با بيان اين كه كميســيون عمران، ترافيك و حمل و نقل شــوراى شهر طرح ســامانه جامع حمل و نقل همگانــى را در دســتور كار دارد و اين طــرح در مرحله گرفتن مشاور است، گفت: تلاش مىكنيم براى ساماندهى اين حوزه، خطوط اتوبوســرانى سطح شهر را با خط يك مترو هماهنگ كنيم، بــه گونهاى كه اين خطوط اتوبوس تغذيهكننده خط يك مترو از اقصى نقاط شــهر باشــند و شهروندان را از نقاط مختلف به سوى استفاده از خط يك مترو هدايت كنند.

وى در هميــن ارتبــاط به ايجاد دو خــط بى آر تى در شــيراز نيز اشــاره و خاطرنشان كرد: در خصوص خط دو هنوز در كميســيون بحث هســت و تلاش مىكنيم از ميدان احســان تا باســكول نادر را با اتوبوسهاى بى آر تى پوشش دهيم.

سخنگوى شــوراى شهر شيراز در خصوص وضعيت ناوگان اتوبوســرانى و ســن اين ناوگان نيــز اظهار كرد: علىرغــم اين كــه 185 دســتگاه اتوبوس جديــد به اين ناوگان اضافه شــده اما هنوز نياز داريــم از اتوبوسهاى

»خبرجنوب«/ مدير انتشارات نويد شيراز با حضور در غرفــه روزنامه »خبرجنوب« در هفدهمين نمايشــگاه كتاب گفت: امسال با 70 عنوان كتاب جديد به نمايشگاه كتاب آمديم اما به دليل كمبود زمان، روزانه بين 2 تا 4 عنوان را رونمايى كرديم.

داريوش نويدگويى كه به عنوان قائم مقام نمايشگاه كتاب فــارس نيز در نمايشــگاه حضــور دارد، در مورد ايــن رويداد مهم فرهنگى گفت: با توجه به مشــكل اخير جامعه و گرانى كاغــذ اگر بتوانيم كارى انجام بدهيم در حرفه خود متبحر هستيم وگرنه در شرايط عادى كه همه مىتوانند كار خود را به نحو احســن انجام دهند. وى در ادامه گفت: امسال سعى كرديم كه متفاوتتر از سالهاى پيشــين باشد و در ابتدا رفاه و آســايش مردم را در نظر بگيرم. جديد براى نوســازى آن اســتفاده كنيم چــرا كه ناوگان اتوبوســرانى از فرســودگى و بىنظمــى رنــج مىبرد، به عنوان مثال در خطوط اتوبوســرانى در برخى مســيرها تا 80 درصد همپوشانى مسير داريم، در واقع مىتوا نگف ت ما كمبود اتوبوس نداريم و بيشــتر بايد اين دو مشكل را رفع كنيم.

قائدى با بيان اين كه اســتانداردها سن ناوگان حمل و نقل عمومى را زير ده سال اعلام كرده است، افزود: اين بدين معنى اســت كه هر ده سال بايد اين ناوگان نوسازى شــود. در حــال حاضر نيــز اتوبوسهاى ســال 85 و 82 نوســازى شــده و اتوبوسهاى 87 و 88 هم ســال آينده نوسازى مىشوند .

عضو هيئت رئيســه شــوراى شــهر شــيراز همچنين موضــوع هوشمندســازى ناوگان حمل و نقــل عمومى را مورد اشاه قرار داد و گفت: فاز اول اين كار انجام شده و سعى مى كنيم فاز دوم را در انتهاى سال 97 يا اوايل سال 98 به اتمام برسانيم.

رئيــس كميســيون عمــران، ترافيك و حمــل و نقل شــوراى شــهر در بخش ديگرى از سخنانش گفت: تلاش شــورا و كميسيون عمران، ترافيك و حمل و نقل بر اتمام پروژههايى اســت كــه قبلاً كلنگزنى شــدهاند ، برهمي ن اســاس در بودجه ســال 97 بنــا را بر تكميــل پروژهها گذاشتيم و تنها يكى دو پروژه جديد را كلنگزنى كرديم. در همين راســتا برنامه 5 ساله شهردارى را -كه تا پايان ســال 96 بود- يك ســال تمديد كرديم كه اين پروژهها تكميل شــوند. بر اين اســاس برنامه 5 ساله جديد از سال 98 شروع خواهد شد.

نويدگويــى افــزود: غرفــهداران فــروش خوبى د ر نمايشگاه داشتهاند و اگر غرفهاى مدعى باشد ك هفرو ش خوبى نداشــته قطعاً كتــاب خوبى براى عرضه نداشــته است. اين فعال حوزه نشر در خصوص حضور ناشران نيز گفت: امسال ناشــران كمترى در نمايشگاه حضور دارند و دليــل آن هــم تأكيد ما براى انتخاب ناشــران واقعى و حضور كمرنگ دلالها بوده اســت. وى در بخش ديگر ى از ســخنان خود به انتقاد از صدور مجوزهاى فراوان در حوزه نشــر كشــور پرداخــت و گفت: در حالــى كه در كشــورى ماننــد آلمان بالغ بر 1600 ناشــر وجود دارد، در كشــور ما بيش از 16 هزار مجوز نشر صادر شده كه اين كار مى تواند علاوه بر از بين بردن منابع، مواد اوليه و امكانات موجود، فضاى كار را براى ناشــران حرفه اى سخت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.