زادروز سه چهره ادبى فارس در جشن انار و ادبيات

KHABAR JONOOB - - فارس -

هفدهمين نمايشگاه كتاب فارس برگزار شد. مدير اجرايى نمايشگاه كتاب فارس در اين مراسم گفت: تولد بسـيارى از چهرههاى ادبى شهر شـيراز در ماه آذر يك اتفاق جالب تقويمى است كه تصميم گرفته شد در برنامه هاى ويژه نمايشگاه كتاب فارس بيشتر به آن پرداخته شود. مهدى اميدبخش افزود: اغلب چهره هاى متولد ماه آذر شـيراز از مشـاهير فارس هسـتند كه 6 نفر از آن ها نشان انجمن آثار و مفاخر فرهنگى فارس را نيز دريافت كرده اند.

وى افـزود: اميـن فقيـرى داسـتاننويس، عبدالعلـى دسـتغيب منتقـد ادبـى و مترجـم، منصور اوجى شـاعر، سـيروس رومى پژوهشـگر و نويسـنده، پرويز خائفى شـاعر، دكتر جعفر مؤيد شـيرازى و دكتـر پرهيـزگار اسـتادان دانشـگاه و صـدرا ذوالرياسـتين شـاعر از چهرههاى شـاخص ادبيات اين مـاه هسـتند كـه در اين ميان اميـن فقيـرى، منصور اوجى و سـيروس رومى در جشـن انـار و ادبيات حضور داشتند.

وى در ادامـه انتشـار »يـك عمـر شـاعرى« اثـر منصـور اوجى، چـاپ پنجـم »دهكـده پرملال« اميـن فقيـرى و »كتـاب سـحر« به كوشـش سـيروس رومـى در سـال اخيـر را تبريك گفـت و ادامه داد: نويسـندگان اسـتان فـارس در دهـه اخيـر جايگاه درخـور و جوايز معتبـر ملى به ويـژه در حوزه داسـتان بـه دسـت آورده انـد كه تجليـل از پيشكسـوتان مايـه دلگرمى و تـداوم اين مسـير خواهد بـود. در ادامـه پـس از شـعرخوانى اوجـى، بيـان خاطـرات فقيـرى و رومـى، كيـك تولد ايـن مفاخر بريـده و در ميـان حاضـران در سـراى هنـر و انديشـه كـه مهمـان جشـن »انـار و ادبيـات« بودنـد، توزيع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.