برگزاري كارگاه آموزش شابك در نمايشگاه كتاب شيراز

KHABAR JONOOB - - فارس -

در قالــب سلســله نشســتهاى تخصصى ســراى انديشــه و هنر هفدهمين نمايشگاه كتاب اســتان فارس، كارگاه معرفى و آشنايي با شابك برگزار شد.

توانايى شابك در مكانيزه كردن نمايشگاه كتاب و تعــداد زياد و غيرطبيعىِ ناشــران ايران نســبت به دنيا از موارد جالب مطرح شده در اين نشست بود.

روح ا... ســلطانى، مدرس اين كارگاه ابتدا بــه بيان پيشــينهاى از شــابك پرداخت و گفت: كتابفروشــان همــواره بــه دنبال ايجــاد يك كد بودند تــا جايگزين اطلاعات كتاب شــود تا اين كــه براى اولين بار چند كتابفروشــى انگلســتان در اقدامى هماهنگ براى هر كتاب يك شــماره SBN)( درج كردند كه مخفف شماره استاندارد كتــاب بود. پس از تجربه موفــق اين كدگذارىِ واحــد براى كتــاب، در دهه 70 ميــلادى، اروپا و آمريــكا هم علاقه نشــان دادنــد و ISBN يا شماره استاندارد بين المللى كتاب شكل گرفت و سازمانى به همين نام در برلينِ آلمان تأسيس شد.

وى افزود: ايران در سال 1372 به صورت آزمايشــى به عضويت اين سازمان به مدت يك سال در آمد و سپس عضويت خود را با مركزيت خانه كتاب دائمى كرد. اين كارشناس خانه كتاب ايــران ادامــه داد: يكى از وظايف واحد شــابك خانه كتاب ايران عضوگيرى از ناشــران است كه تقريباً همه ناشــران ايران عضو اين شبكه هستند. در واقع اطلاعات ناشران توسط واحد گردآورى شــده و پس از ترجمه به زبان لاتين به ســازمان جهانى ارسال و در پايگاه اينترنتى آن بارگذارى مىشــود. با اين كار ناشران جهان مىتوانند رقبا و شــركاى خود را شناخته و امورى مثل خريد و فــروش مالكيت معنوى را نيز به آســانى دنبال كنند.

»كمك به راه اندازى شــابك در كشــور تاجيكســتان، برگزارى نشســت ســالانه شابك از ســال 2004، ايجاد زيرساخت اطلاع رسانى، فــروش و توزيع مكانيزه كتــاب« از فعاليتهاى واحد شــابك خانه كتاب ايران است كه سلطانى به آن ها اشاره كرد.

وى يكــى از كاربردهــاى مهم شــابك را توانايــى مكانيــزه و مدرن كردن فــروش كتاب در نمايشــگاهها دانســت و گفت: ايــن موضوع كمتــر مورد توجه قرار گرفته اســت اما اگر همه ناشــران به درج با كيفيتِ باركد شابك بر روى جلــد كتابها توجه كنند، علاوه بــر راحتى كار در كتابفروشــىها بــراى كنترل شــبكه توزيع و انبارگردانــى مىتوان نمايشــگاه هــاى كتاب را مثل يك فروشگاه زنجيره اى با چند صندوقدار برگــزار كرد كــه در نيــروى انســانى و هزينه هاى جارى نمايشــگاه بســيار تأثيرگذار اســت. كارشــناس واحد شــابك خانه كتاب ايران ادامه داد: بدون شــابك عملاً طرح هــاى حمايتى مثل عيدانه يا پاييــزه كتاب كه هم اكنون نيز در حال اجرا است عملى نمى شد، ضمن اين كه با استفاده از ظرفيــت هــاى آن و كنترل شــبكه توزيع مى توان از قاچاق كتاب تا حد زيادى كاست.

به گفته سلطانى »فروش، كنترل موجودى، سفارشات، اطلاعات فروش، توزيع، آمار توليد، مديريــت حق كپــى رايــت و ...« از كاربردهاى شــابك اســت و همه كارهاى چاپــى، مكتوبات بريــل، مقالات خاص، نقشــه ها، كتــاب صوتى و الكترونيكــى، ميكروفــرم ها و نــرم افزارهاى چندرســانه اى مبتنــى بــر متــن بايــد شــابك دريافت كنند.

او به تعداد زياد ناشــران ايــران كه حدود 14 هزار عنوان را شــامل مى شــود اشاره كرد و گفت: اين آمار از كل اتحاديه اروپا بيشــتر است تــا آن جا كه ســازمان جهانى شــابك از ميزان عرضه شــابك در ايران شــگفت زده مىشــود. ســلطانى تأكيد كــرد: با اين حال واحد شــابك خانه كتاب با حذف بوروكراســى ها و اســتفاده از پايگاه اينترنتى قدرتمند در تمام طول شــبانه روز به ارائه خدمات به ناشران و پديدآورندگان مى پردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.