پيروز ميدان بازى امروزِ ارژن و اهورا كيست ؟

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

ديدارهاى هفته هجدهم ليگ برتر فوتســال كشور امروز در حالى برگزار خواهد شد كه فوتساليست هاى ارژن شيراز در انتظار شروع بازى در اردوى بهبهان به سر مى برند. ارژنى ها صبح ديروز شيراز را به مقصد بهبهان ترك كردند تا بعد از ظهر امروز راس ســاعت 16 در سالن على ابن ابيطالب شهر بهبهان غيرت و تعصب مثال زدنى خود را به رخ هواداران خوزستانى و متعصب اهوراى اين شهر بكشند.

به گزارش قاســم محمدى خبرنگار خبر جنوب تركيب تيم ارژن به دليل مصدوميت و محروميت برخى از بازيكنان دستخوش تغييراتى نسبت به بازى قبــل آن ها خواهد بــود و انتظار مــى رود رهبرى بازيكنــان ارژن در زمين بــازى در نبود كاپيتان اولشــان، بر عهده اســحاق ســورغالى مهره كليدى و ســتاره بى چون و چراى اين روزهاى آن ها باشــد. حميد كمالى سرمربى بى ادعا و كاربلد ارژن كه در اين ســال ها بدون هياهو و امكانات مالى و منابع انســانى توانسته از جوانان با استعداد اســتان تيمى يكدست و شاداب بسازد، شايسته تقدير اســت و ايشان در مصاحبه اى كوتاه با روزنامه خبر جنوب از وضعيت آمادگى بازيكنانش اين چنين ســخن گفت. متاســفانه سه شنبه شب بــا خبر شــديم دروازه بان با تجربه تيممان مجتبى بذرافشــان در صحبتى كه با سرپرســت تيم محمدرضا خبازيان پور انجــام داده بود به دليل مصدوميت از ناحيه همســترينگ پاى راســت خود ممكن اســت نتواند تيم را در اردوى بهبهان همراهى كند، اما خوشبختانه با تلاش كادر فنى و پزشك تيم وضعيت او رو به بهبودى اســت و اميدواريم به اين بازى برسد. از طرفى ديگر محمد زارعــى و رضا جوانبخت به دليل مصدوميت و محروميت در اين اردو غايب هســتند و جايگزين آن ها على رستگار و داوود خسروى دو بازيكن جوان و آينــده دار از تيم اميدهاى ارژن در اين بازى ممكن اســت فرصت خودنمايى پيــدا كنند. حميد كمالى در آخر افــزود، اميدواريم بــازى جوانمردانه اى را از هر دو تيم شــاهد باشــيم و حواشــى و تصميمات داورى در نتيجه بازى و كيفيت فنى بازيكنان و كار تيمى ما تاثير گذار نباشد.فوتسال شيراز در انتظار ســاعت 16 امروز پنج شنبه هشتم آذر ماه نود و هفت است تا اخبار لحظه به لحظه بازى ارژن شــيراز با اهورا بهبهبان به ميزبانى خوزستانى ها را از طرق مختلف بشنود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.