كشتى بانوان در دىماه

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

فصل ســوم ليگ كشتى كلاسيك بانوان هفتم دى ماه برگزار مىشود.

پس از گذشــت دو فصل از ليــگ كشــتى كلاســيك بانون، فدراســيون اين رشــته زمان برگزارى فصل ســوم را هفتم دى ماه تعيين كرد.

فصــل اول ايــن ليــگ بــا حضــور 9 تيــم از پنــج اســتان و دومين فصــل نيز با حضــور هشــت تيــم برگزار شد.

ليــگ برتــر كشــتى كلاســيك بانــوان در پايــان هر فصــل برگزار مىشــود و پــس از آنكه قهرمــان چهار فصل مشــخص شــد بين آنها نيــز فينالــى برگزار مىشــود و يــك تيــم در جايــگاه نخســت و قهرمانــى قــرار مىگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.