و زورخانه اى كشور شد

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

مســابقات پهلوانــى و زورخانه اى المپياد استعدادهاى برتــر در اســتان قم ورزشــگاه شهيد حيدريان در حال برگزارى اســت و اميرعباس طهماســبى به مقــام نايب قهرمانى دســت يافت.

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانــان آبــاده مســابقات پهلوانى و زورخانه اى المپيــاد اســتعدادهاى برتــر در اســتان قم ورزشــگاه شهيد حيدريان در حال برگزارى است و اميرعباس طهماسبى باستانى كار آبــاده در رشــته ميل بازى به مقــام نايب قهرمانى اين دور از رقابتها دســت يافت و مدال نقــره اين رقابتهــا را از آن خود كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.