پروانه پروار بندي گوساله به شماره پروانه 163185 تاریخ صدور ‪12//1390 23‬از جهاد سازندگی به نام حشمت اله انصاري به کدملی 2391307608 متولد 1334/6/7 و شماره شناسنامه 1430 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

برگ سبز خودروي پراید جی تی ایکس آي نقره اي متالیک مدل 85 به شماره موتور 1515733 و شماره شاسی 1412285204151 به شماره انتظامی ایران 48 - 992 ب 37 به نام ملیحه سادات شجاعی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.