سند قطعی و زیر سند خودروي وانت پیکان مدل 1383 به رنگ سفید و شماره پلاك ایران 93 - 383ص 69و به شماره شاسی 83919060و شماره موتور 11283103851 به نام اینجانب فرهاد ارشادي فرزند قربان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

برگ سبز خودرو پروتون لیفت بک رنگ بژ - متالیک مدل 1385 به شماره انتظامی 93 ایران 263 ب 48 و شماره موتور 4 و شماره شاسی 064255 به نام اینجانب علی کریمی فرزند محمد صادره از نورآباد ممسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.