تخلف كثيف يك فروشگاه زنجيره اى معروف

KHABAR JONOOB - - اخبار -

واكنش تعزيرات به فروش محصولات تاريخ مصرف گذشته در يك فروشگاه زنجيره اى

چند سالى است كه فروشگاه هاى زنجيره اى ريز و درشت به صورت قارچگونه تمام گوشه و كنار شهرهاى بزرگ و كوچك كشورمان را قبضه كرده اند و به مدد پشتوانه مالى و سرمايه اى عظيم خود، تمام ابزارهاى تبليغاتى كشور را نيز به خدمت خود گرفتهاند و به مدد تبليغات 24 ســاعته خود از طريق تمام شبكههاى رســانه ملى و ساير اشكال تبليغاتى، نبــض عمده فــروش محصولات غذايى، بهداشــتى و مصرفى روزانــه خانوارهاى ايرانى را به دســت گرفته اند. به گزارش تســنيم، گذشــته از تبعات اقتصادى گســترش بىضابطه و قارچگونه اين فروشــگاه هاى زنجيره اى براى خرده كســب وكارهاى تــوده مردم كه فاقد پشــتوانه هاى ســرمايه اى بزرگ هستند، هر روز شــاهد نوع خاص و ويژه اى از شگردها، رانت ها و تخلفات ريز و درشــت از ســوى صاحبان اين فروشــگاه ها براى حاكميت بيشتر و بيشــتر بر بازار مصرف كشور هســتيم كه نتيجه آن، اغواى طيف گســتردهترى از مردم، تضييع حقوق مصرفكنندگان و ورشكســتگى روزانه و هرچه بيشتر خرده كسب وكارهاى توده مردم اســت. داستان از اين قرار است كه برخى شعب اين فروشگاه هاى زنجيره اى كه اتفاقاً در تبليغات پرحجم خود در صدا و ســيما، »تازگى، به روز بودن و بهداشــتى بودن« محصولات پروتئينى خود را به رخ مىكشــند، در اقدامى بسيار خطرناك مبادرت به عرضه مجدد محصولات پروتئينى تاريخ مصرف گذشته خود با بسته بندى و تاريخ جديد مىكنند!

براساس اين گزارش، بنابر مشاهدات ميدانى، اين شعب زمانى كه تاريخ مصرف درج شــده بر روى بسته بندى محصولات پروتئينى مانند گوشت قرمز، مرغ و ... محصولاتشان به اتمام مىرسد به جاى مرجوع كردن اين محصولات، در ساعات پايانى شب، كارمندان و كارگران شعبه مربوطه را وادار به كندن ليبل و بسته بندى اين دسته از محصولات پروتئينى تاريخ مصرف گذشــته و درج تاريخ جديد و بســته بندى مجدد اين محصولات فاسدشــدنى مىكنند! در ادامه، اين محصولات پروتئينى تاريخ مصرف گذشــته با ليبلهاى به روز شــده تاريخ مصرف و البته با ســلفونهاى شيك و زيبا در رديف قفسه هاى رنگارنگ و در كنار ســاير محصولات اغواكننده اين فروشــگاه ها قرار مىگيرند و به مردم بخت برگشته اى كه فريــب تبليغات اين فروشــگاه هاى زنجيره اى را خورده اند بــه عنوان محصولات پروتئينى »بسيار سالم و تازه« قالب مىشوند! به همين راحتى و به همين خوشمزگى.

هرچند نامى از اين فروشــگاه زنجيره اى در اين گزارش نيامده اســت ولى با توجه به اهميــت موضوع، عليرضا جواهرى، مدير كل حقوقــى تعزيرات در خصوص برخورد با چنين فروشــگاهى، اعلام كرد: اگر اطلاعات موجود صحت داشــته باشد، مأمورين گشت سيار به ســرعت وارد عمل خواهند شــد و علاوه بر اين، وزارت بهداشــت نيز به اين مســأله ورود خواهد كرد. چنانچه ثابت شود كه مواد پروتئينى مصرف گذشته در اين فروشگاه عرضه شده است، در ابتدا كليه اين مواد توقيف و معدوم خواهد شد و علاوه بر اين، با توجه به اين كه اين عمل تقلب محســوب مىشود، بسته به نوع فعاليت اين فروشگاه، دو تا پنج برابر جريمه براى آن جا در نظر گرفته مىشــود. حتى امكان پلمب اين مركز نيز وجود دارد، با اين حال تصميمگيرى دقيق نيازمند بررسى دقيق است كه پس از تشكيل پرونده انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.