‪﹞︺︭﹢﹞﹤︧︣︎‬ ا︋︐﹊︀ر ︣︚ا در آ﹞﹬︣﹊︀ درس ﹞﹩︠﹢ا﹡︡؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

اميد كرمانىها/ خبرآنلاين روز 13 آبان كه مى شــود، بسيارى از عكس ها و فيلم هاى مربوط به تسخير سفارت آمريكا در سال 58 از آرشيوها بيرون مى آيد و در فضاى مجازى بين كاربران دســت به دست مى چرخد. در روز 13 آبان امســال يك عكس و يك فيلم چند دقيقه اى بســيار بحث برانگيز شدند. نقطه موضوع آن ها معصومه ابتكار بود.

ابتــكار فيلم و عكس يادشــده را جعلى و مصداق بارز جنگ روانــى جريــان ســلطنت طلب خارج نشــين مى دانــد و مى گويد »متأسفانه برخى در داخل اين اسب هاى زين كرده را سوار شدند.« مشروح اين گفت وگو را در خبرآنلاين بخوانيد. برخــى مى گويند خانم ابتكار كه خيلى از تســخير ســفارت آمريكا دفــاع مى كند، چه طور فرزند خــودش در آمريكا تحصيل مى كند؟

مردم ايران در سال 58 از تسخير سفارت آمريكا دفاع كردند، يعنى تعبير نشــود به اين كه چند دانشــجو ايــن كار را انجام دادند و چند دانشــجو دفاع كردند. اين خطى اســت كه عامداً دارد از آن طرف القا مى شــود كه يك اتفاقى بود كه چند دانشــجو اين اقدام را كردنــد. مى خواهم بگويم ما درباره واقعه 13 آبان واقعيت ها را بدانيــم. واقعيتى بود كه اگر مورد حمايت عظيم و گســترده مردم و امــام قرار نمى گرفــت، اصلاً تبديل به يك انقلاب دوم نمى شــد. 400 دانشجوى طراز اول دانشگاه هاى كشور در اين واقعه شركت داشــتند كــه همــه آگاهانه مشــاركت كردند و از هيــچ جايى خط نگرفتند. علت تســخير سفارت هم بى اعتمادى مكررى بود كه بعد از انقــلاب درباره آمريكايى ها پيش آمد. مصاديقى از آمريكايى ها به دســت آمد كه مداخله در امور داخلــى ايران بود؛ از همه مهمتر ورود شــاه به آمريكا اتفاق افتاد. اين كه بعد از 39 ســال هنوز ما متهم مى شويم، بايد بگويم در اين 39 سال تحولات زيادى رخ داده اســت. همه آنچه ما درباره روابط با آمريكا داريم، صرفاً ناشــى از آن واقعه نيســت. خيلى اتفاقات بعد از آن افتاد. در همين دولت در قالب برجام با آمريكا مذاكره شد كه موفق بود و تفاهمى بين المللى هم حاصل شــد. برجام در قالب قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل مــورد اجماع جهانى قــرار گرفت. بنابراين اگر مــا بخواهيم تقصير همه مشــكلات {در روابط ايــران و آمريكا} را بــه گردن جريان تسخيركننده لانه جاسوسى در 13 آبان 58 بياندازيم، ناديده گرفتن يك سرى اصول و واقعيت هاى تاريخى است.

يك عكسى هم اخيراً در فضاى مجازى دست به دست مى شد كه آن را به شما منتسب كردند.

بله، يك عكســى هــم جعل كردند، حالا از كجــا پيدا كردند، نمى دانم. اين عكس نشــان مى دهد يك آقايى براى خانمى {كنار ســفارت آمريكا} قلاب گرفته و آن را به من نســبت مى دهند كه دروغ اســت. آن آقا معلوم نيســت از نيروهاى كدام گروه سياسى

اول انقــلاب بود؟ در ضمن آن خانم هم دارد پوســتر مى چســباند. خاطرات من ســال ها پيش منتشــر شد. من روز سوم بعد از تسخير وارد ســفارت آمريكا شدم. بنابراين چنين عكس هايى همه جعليات است تا ما را از اصل مسأله منحرف و افكار عمومى را به آن اتفاق بــى اعتماد كند. معتقدم يك جنگ روانى با هدف نفرت پراكنى در جريان اســت تا افرادى كه در كشــور مورد علاقــه و اعتماد مردم هســتند، تخريب شوند، سرمايه اجتماعى كشور از بين برود و پيوند بين دولت و مردم گسســته شود. اين ها همه سياست هايى است كه تحت عنوان جنگ روانى و نفرت پراكنى انجام مى شود. ايـن جنگ روانى را خارجى ها دارند انجام مى دهند يا مخالفان

دولت؟

خارجى ها دارند انجام مى دهند. كليپ از آن طرف آب عليه من ســاخته مى شــود. اولين اتهام من اين اســت كه »اسمم از اول نيلوفــر بوده، بــراى اين كه خودم را انقلابى جلوه دهم اســمم را به معصومــه تغيير دادم«. در حالى كه واقعيت چيز ديگرى اســت. در برنامه دســت خط مادرم گفت »از اول اســم فرزندم در شناســنامه معصومه بود، پدرش دوست داشت اسم معصومه را روى او بگذارد اما من نام نيلوفر را دوســت داشــتم، بنابراين او هم معصومه و هم نيلوفر اســت«. خيلى از دختران ايرانى اين طور هستند كه يك نام ايرانى و يك نام مذهبى دارند اما اين درباره من يك مسأله غريبى شده است. به فرزندتان توصيه داشتيد كه از آمريكا به ايران برگردد؟

فرزندم ســى و خورده اى ســالش بود، اين جــا درس خواند و كارشناســى ارشــد گرفت. دنبال اين بود كه بتواند ادامه تحصيل بدهد، در رشــته اى كه دلش مى خواســت پذيرش گرفت. انتخاب خــودش و خانواده اش بود كه براى ادامــه تحصيل به آن جا برودد. خيلى ها مى روند. فكر مى كنم قبل از ترامپ سالى 3-4 هزار نفر، حتى جايى نوشــته بود، يكى دو ســال 15-10 هزار نفر براى ادامه تحصيل به خارج كشور مى روند. به آمريكا مى روند؟

بلــه، آمريكا و جاهــاى ديگر براى ادامــه تحصيل مى روند. تحصيل در آمريكا تأييد خوى سلطه گرى آمريكا نيست. در آمريكا تحصيل كردن از قديم بود. خيلى ها رفتند آمريكا تحصيل كرددنند اما لزوماً تحصيل در آن جا به معناى تأييد سياســت هاى دولت آمريكا نيســت. در واقع اســتفاده از يك فرصتى براى تحصيل اســت. يك جوانــى حق انتخاب دارد و مــى تواند انتخاب كند. نفاقى هم در آن نمى بينم، ضمن آن كه ممكن است ديدگاه هاى جوانان صد در صد در راســتاى والدين شان نباشد. ممكن اســت اقدامى كه انجام مى دهند مفهومش نقض يا رو در رويى هم نباشد. او حق دارد كه براى زندگــى خودش تصميم بگيرد. افــرادى كه اين انتقادها را مى كنند، اگر خودشــان در موقعيت هايى باشــند كه بخواهند آزادانه تصميم بگيرند، حتماً از والدين شان مى خواهند دخالت نكنند و اجازه دهند حق تصميم گيرى با خود آن ها باشــد. آن هم كسى كه در سن سى و چند ســالگى اســت. فكر مى كنم استقلال رأى و استقلال نظر را بايد محترم بشماريم. فيلمى از شما مربوط به سال 58 منتشر شده كه از اعدام انقلابى گروگان هاى آمريكايى حمايت مى كنيد، صحت دارد؟

خير، اعدام انقلابى نبود. اين هم باز كار آن ور آبى هاســت، ســاخت و پرداخت جريان سلطنت طلب بود ولى در داخل يك عده خيلى خوب اين اســب هاى زين كرده را ســوار شدند. اين مصاحبه براى 39 ســال پيش بود. من 17 سال داشتم. در مصاحبه خبرنگار خيلى ســعى دارد، موضوعى را القا كند. مصاحبه خيلى مفصل است اما حدود يك دقيقه و نيم آن را بريدند، خبرنگار آن روز با اصرار يك ســؤالى را از من پرســيد »اگر اين ها واقعاً آمريكايى ها حمله نظامى كنند دانشجويان چه كار مى كنند؟« اما پاسخ من را براساس اســتراتژى جنگ روانى و نفرت پراكنى با تقطيع تحريف كردند كه اصلاً دروغ اســت. مردم بايد هوشــيار باشند ببينند اين فيلم چگونه تقطيع شده، از كجا درآمده است؟ چه كسى به آن پرداخته است؟

ايــن نكته را يادآور مى شــوم كه شــگفتى ديپلمــات ها اين بود كه دانشــجويان بدون اســلحه و خشونت وارد سفارت آمريكا شــدند و هيچ گونه خشونتى هم به خرج ندادند. حتى نوار صحبت بعضى از كاركنان ســفارت اســت كه گفتند هيچ خشــونت و درگيرى وجود نداشــت. حداكثر يكى دو گاز اشــك آور حالا آن هم معلوم نيست از كدام طرف زده شد چون خود تفنگداران دريايى هم گاز اشك آور داشتند. بعدها نيز هيچ وقت دانشجويانانشجويان دنبالنبال اين نبودند كه بخواهند خشونت به خرج دهند. پزشكان درباره يكى ازگروگانزرون ها تشــخيص ام اس دادند كه فــوراً امام دســتور آزادى او را صادر كردنــدد. ضمن آن كه همان روزهاى اول امام فرمودند »ســياه پوستان و زنانــى كه جاســوس نيســتند آزاد شوند« كه 9-8 نفر آزاد شــددنندد. اين مســأله انعكاس زيادى بيــن مــردم آمريكا پيدا كرد كه دو قشر آسيب پذيــر، محــروم از حقوق انســانى و مورد تبعيض آن جامعــه يعنى زنان و سياه پوستان آزاد شددنندد. هرگز دانشجويان رفتار تندى با گروگان ها نداشتند. علت اين اقدام دانشجويان چه بود؟ دانشجويان به اعتراض ورود شاه به خاك آمريكا اين كار را انجام دادند. دانشــجويان تحليل شــان اين بود كه آمريكا در ايران كودتــا كرده و احتمال اين كــه دوباره كودتا كند خيلى بالاســت. 4-5ســال پيش در شــيلى و همان موقع در پاناما داشت كودتا مى كرد، از آن روز تاكنون هم 50-40 كودتا در كشــورهاى مختلف انجام داد و در امور آن ها دخالت كرد، بنابراين اتفاق عجيبى نبود. ايــن واقعيت ها را اگر جوانــان بدانند، آن وقت مى توانند قضاوت درســتى كنند. البته دانشجويان هم شــايد موافق بودند يك جاهايى زودتر مى شد، هزينه ها را كم كرد. بعد از 444 روز تمام اين افراد با ســلامت آزاد شدند و ســالم به خانه شان برگشتند. يعنى ذره اى آســيب به يك نفر از گروگان ها در طول اين مدت وارد نشد. اين كه دورهاش طول كشــيد تصميم مجلس و امام بود. بعد از شــكل گيرى مجلس دانشجويان ديگر كاره اى نبودند. يادمان نرود آمريكا و جريان همسو با آن ظرف 4 دهه گذشته در جنگ هاى مختلف عامل كشــته شــدن 5 ميليون كودك بودندد. حــالا بماند كــه چقدر خانواده ها آواره شــدند، چقدر خانه ها و زندگــى ها نابود شــد. اين ها واقعيت هاســت. اين ها واقعــاً اتفــاق افتاد ولى در ســفارت آمريكا هيچ اتفاقــى نيفتــاد. ما امروز روى پــاى خودمان ايســتاده ايــم و ســرفرازيم امــا خيلــى از كشورهاى منطقه زير چكمه هاى ترامپ هســتند و متأســفانه امنيت و زنددگى هاى شــان نابود شــدد. مشكل داريم و نمــى توانيــم انكار كنيــم، حتماً اتفاق 13 آبان 58 هزينه داشت ولى هزينه اش كمتر از فايده اش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.