زلزله، از سناريو تا واقعيت

KHABAR JONOOB - - سياسي -

وي افــزود: امروز رويكــرد آموزش و پرورش نوين رفتن به ســمت تبديل مــدارس به كانون محلات اســت و معتقديم دانش آموزان ميتوانند به عنوان ســفيران ما اين آموزشها را به خانوادههاى خود نيز انتقال دهند.

يزدانپناه گفت: زلزله همواره رخ ميدهد اما يك زلزله موجب تخريب ساختمانها و خسارتهاي فيزيكي ميشــود و يك زلزله فردي و شــخصي اســت و روح افراد را نشانه ميرود. توصيه ميكنم به هميــن مقــدار كه براي زلزلههاي فيزيكــي اهميت داده و مانور برگزار ميكنيم بــه زلزله هاي فردي و درونــي هم توجه شــود تا بدانيم اگــر زلزله فردي هم رخ داد چگونه با آن برخــورد كنيم و بهترين راه مقابله با زلزله دروني انجام كارهاي گروهي است.

رئيــس ســازمان آموزش و پرورش فارس هــم گفت: امروز در يك اقدام هماهنگ ملي شــاهد نمايــش خوبي از آموزشهاي مربوط بــه زلزله ميان نيروهاي امدادي بوديم و نكته ديگر در اين مانور آن بــود كه برخــي دانش آموزان چنان در نقش خود فرورفته بودند كه انســان فكــر مي كرد همه اين صحنه ها واقعيت دارد.

علي عســكر نجفي ادامه داد: برگزاري اين مانور براي يك روز در ســال كافي نيست و بايد هر ماه يا هر چند ماه يك بار يك زنگ براي آمادگي در مقابل چنين حوادثي در مدارس داشــته باشــيم و همواره براي وقوع حوادث احتمالي آماده باشيم.

مديركل اداره بحران اســتاندارى فارس نيز در حاشيه بيستمين مانور سراسرى زلزله در مدارس فارس كه با شــعار »مدرســه ايمن، جامعه تاب آور« برگزار شد گفت: اين مانور به منظور تلاش براى افزايش مشــاركت جامعه محلى ســاكن در اطراف مدارس برگزار مىشود تا به سمت آموزش ساكنان محلات اطراف مدارس، دانش آموزان، اوليا و مربيان حركت كنيم تا با فراگيرى آموزش هاى مربوطه در زمان بروز بحران زلزله آمادگى مقابله با آن را داشته باشند.

رحيم آزادى از ظرفيت سازى ايجاد شده به واسطه برگزارى اين مانور به عنوان زمينه اى براى اجراى برنامه هاى كاهش خطرپذيرى در ســطح محلى ياد كرد كه مى تواند با ايجاد گروه هاى مديريت جامعه محور پيش از زلزله انجام پذيرد. وى تصريح كرد: تمام تلاش ما بر اين است كه بتوانيم پيش از زلزله كارهاى لازم را انجام دهيم و يكى از كارهاى مهم در زمينه پيشــگيرى ها نگاه ويژه به مدارس است چرا كه مدارس ايمن مى توانند نقش محورى در اين زمينه ايجاد كنند.

آزادى افزود: با برپايى مانورهاى اين چنينى مى تواند مدارس ايمنى كه از نظر ســازه اى داراى استحكام ويژه اى هستند را به عنوان پايگاه مديريت بحران محلى انتخاب نمود تا در زمان وقوع حوادثى همچون زلزله از اين مدارس بتوان به عنوان فضاى امن محلى استفاده كرد.

وى تعداد شــركتكنندگان در اين مانور را در ســطح كشور دوازده ميليون نفر از دانش آموزان عنوان كرد و گفت: مدارس فارس نيز همراه با ساير مدارس كشور مجرى اين مانور بودند كه در مركز اســتان بيســت مانور در نواحى چهارگانه و در شهرستان هاى استان هم در هر كدام 5 مدرسه به عنوان الگو برگزار شــده كه البته اين مدارس به عنوان مدارس مورد بازديد كارشناســان و مسئولان ذى ربط تعيين شد اما مانور در تمامى مدارس استان اجرا گرديد.آزادى در توضيح نحوه انتخاب مدارس پايلوت گفت: هدف ما انتخاب مدارسى بود كه به لحاظ ايمنى دچار مشكل هستند تا مسئولان و كارشناسان از نزديك با مشكلات مربوط به اين مراكز آشنا شده و بتوانيم نسبت به برنامه ريزى براى رفع معضلات آن هــا برنامه ريزى هاى لازم را انجام دهيم.مديركل مديريت بحران اســتاندارى فارس گفت: در حال حاضر بين 60 تا 70 درصد مدارس استان ايمن سازى شده اند و به محض تامين بودجه هاى لازم ساير مدارس نيز در مرحله ايمن سازى و نوسازى قرار خواهند گرفت.وى با اشاره به برنامه ريزى هاى انجام گرفته جهت توســعه مانورهاى پيشــگيرى در ســال هاى آينده گفت: برنامه بلند مدت ما بر اين اساس اســت كه در اســتان بر مبناى ارزيابى ها و بازخوردهاى انجام شده برگزارى اين نوع مانورها را توسعه دهيم به گونه اى كه در افق ســند چشــم انداز 1404 تمامى مدارس و محله هاى مجاور آن ها بتوانند ضمن ايمن سازى نسبت به برگزارى اين مانور اقدام كنند در همين راستا هم اكنون اين مانور در طول سال يك بار انجام مى شود كه با هماهنگى انجام شده با مدارس استان به دنبال اجراى مانور پيشگيرى زلزله بيش از يك بار در طول ســال هســتيم.لازم به ذكر است كه بيســتمين مرحله از مانور سراسرى زلزله و ايمنى مدارس در فارس به همت اداره كل مديريت بحران اســتاندارى فارس با هماهنگى ســاير دســتگاه هاى متولى همچون آموزش و پرورش، هلال احمر، ســازمان دانش آموزى مدارس، شهردارى هاى استان، فرماندارى ها، نيروى انتظامى، آتش نشانى، اورژانس و ساير نهادهاى مرتبط برگزار شد.

جلال الدين عرفانى-خبرنگار »خبرجنوب«/ همه چيز از قبل برنامه ريزي شــده، چادرها برپا و نقشها تعريف شده است. از طريق بلندگوي مدرسه به دانش آموزان اعلام ميشود كه براي وقوع زلزله آماده باشند و در حالي كه قرار است طبق برنامه زمانبندي زلزله رأس ساعت 10 به وقوع بپيوندد، به دليل تأخير در ورود تعدادي از مسئولين، بالاخره زلزله فرضي 6 ريشترى چند دقيقه ديرتر با بلند شدن صداي آژير خودروهاي امدادي آغاز مي شود.

در اين بين يكي جيغ ميكشد، يكي امدادگر ميخواهد، ديگري آن قدر در نقش خود فرورفته كه حتي وقتي به او ميگويند مانور زلزله تمام شده، دوست دارد هنوز در نقش خود بماند و رنگ قرمزي كه از آنها به عنوان خون اســتفاده شــده هنوز بر سر و صورت برخي دانش آموزان خودنمايي ميكند. چند لحظه بعد با خاموش شدن آژير خودروهاي امدادي در حياط مدرسه، جمع شدن چادرهاي امدادي و سخنراني مسئولان، دانش آموزان دبيرستان فرشتگان ناحيه 4 آموزش و پرورش شيراز هم مانند ساير دانش آموزان كل كشور كه در مانور سراسري زلزله شركت داشتند، در كمال صحت و سلامت به سر كلاسهاي درس خود بازگشتند، برنامهاي كه البته هر سال در 8 آذر همزمان در تمامي مدارس كشور براي آمادگي دانش آموزان در مقابل زلزله برگزار ميشــود و امســال به دليل تقارن آن با پنج شنبه 8 آذر با تعطيلي مدارس يك روز زودتر در چهارشــنبه (ديروز) 7 آذر برگزار شــد، اما آيا برگزاري اين مانور پايان كار اســت و با اجراي آن ديگر خبري از تلفات و خســارت هاي ناشي از زلزله نيست؟ آن هم با گســلهاي فراواني كه مانند مارهايي خفته در زير پوســت شهر و استان ما آرام گرفتهاند و معلوم نيست زماني كه يكي از آنها از خواب برخيزد بايد شاهد چه تراژدي باشيم.

در ايــن ميان، اگر چه برگزاري چنين مانورهايي براي آمادگي در مقابل حوادث احتمالي شــرط لازم اســت و باعث كاهش تلفات اين گونه حوادث مىشــود اما شــرط كافي نيست؛ اين را ميتوان از آمــار بافتهاي فرســوده و اماكن نامقاوم در مقابل زلزله دريافت كــه مىطلبد در كنار برگزاري چنين برنامههايي به بحث مقاوم ســازي بافتهاي فرسوده و به ويژه ســازههاي اماكن حساس توجه بيشترى شود، نكتهاى كه معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس نيز در بيستمين مانور سراسري زلزله و ايمني مدارس به آن اشــاره كرد. وي گفت: با توجه به وجود گســلهاي فراواني كه در اســتان وجود دارد و قرار گرفتن كشــور و فارس بر روي كمربند زلزله بايد مكانيابي در ساخت پروژههاي حساسي مانند بيمارســتان، كلانتري و به طور كل اماكن عمومي با دقت بيشــتري دنبال شــود و از اجراي چنين پروژههايي بر روي گســلهاي شناسايي شــده خودداري كرد. عنايت ا... رحيمي با اشاره به وجود چند گســل مهم از جمله گســلهاي سبزپوشان، سروستان و كازرون در اســتان افزود: با توجه به حساسيت اين موضوع و اهميت مقاوم ســازي و ســرپا بودن مراكز حســاس براي ياري رساندن به حادثه ديدگان در زمان زلزله رعايت اســتانداردهاي ايمني در ســاخت بناي اين مراكز و ارتقاى سازه پنلهاي ساخته شــده ضروري است چون با استانداردهاي گذشته در ســاخت اين مراكز نميتوانيم در مقابله با حوادث موفق باشيم.

وي تصريح كرد: علاوه بر اين بايد در تمامي ســاخت و ســازهايي كه در شــهر و استان صورت ميگيرد تمامي نكات و استانداردهاي لازم در مقاومسازي مدنظر قرار گيرد و معتقديم هيچ چيز مهمتر از جان انسان به عنوان مهم ترين سرمايه هر فرد نيست.

وي تصريــح كــرد: با توجه به اين كه زلزله جزو حوادثي اســت كه زمان و مكان آن مشــخص نيســت برگــزاري چنين برنامههايي مي توانــد در زمان وقوع حوادث و كاهش تلفات و خســارتهاي ناشــي از زلزله بســيار اثرگذار باشد و خود به عنوان يكي از عوامل اصلي در ترويج فرهنگ پيشگيري در مقابــل حوادث مطرح شــود كه آغاز اين حركت از مدارس يكــي از نكات مثبت در برگزاري چنين مراسمي است.

مشاور وزير آموزش و پرورش نيز با اشاره به برگزاري اين مراسم توسط سازمان دانش آموزي طي ســالهاي اخير با اشــاره به برخي ويژگيهاي مدارس توســعه يافته گفت: امروز مدارس توســعه يافته شــامل مدارســي مي شــود كه در آن ها چنين مهارت هايي به دانش آموزان آموخته شود. دانش آموزاني كه در آن ها پرورش مى يابند مســئوليتپذير، اهل مشــاركت، تعاون و نوع دوستى هستند و دانشآموزاني اند كه نســبت به درد ديگران حساســند و ديگر ملاك تنها پيشــرفتهاي درسي مدرسه نيست.يزدانپناه افزود: يكي از مهارتهايي كه امروز بايد در مدارس به دانش آموزان بياموزند مهارت »نه« گفتن اســت. با آموزش مهارتهاي زندگي در مدارس ما شــاهد كاهش بســيار زياد آســيبهاي اجتماعي در جامعه خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.