خانــمها ! اين 3 راز را فاش نكنيد

KHABAR JONOOB - - جدول و سرگرمي -

چيزهايى وجود دارند كه بهتر اسـت مثـل يك راز نزد خودتـان باقى بمانند، به خاطر همسـرتان و بـه خاطر زندگى مشـتركتان! خيلى مهم است كه با همسرتان روراست باشيد اما اگر پاى افشاى راز پيش همسرتان به ميان آمد، لطفا اين سه راز را فاش نكنيد.

1. احساسات واقعىتان در مورد نامزد سابقتان

البته شــكى نيست كه همسرتان بايد يك سرى از واقعيتهاى كلــى را در مورد كســانى كه قبلا در زندگىتان حضور داشــتهاند بداند، اســم نامزد سابقتان، چند وقت با او بودهايد و چيزهايى مثل اين. اما وارد جزئيات احساســى نشويد! مثلا نگوييد »رابطهى ما با هم آنقدر جالب بود«...

چرا نه؟

به دلايل گوناگون! اول از همه، آن هيولاى كوچك حســادت حتمــا وارد بازى خواهد شــد و بر خلاف چيزى كــه بعضىها فكر مىكنند، حســادت، نفعى به زندگى مشتركتان نمىرساند، و حتى ممكن است همسرتان را خجالت زده كنيد و باعث رنجش او شويد. روابط گذشته شما بايد در همان گذشته باقى بمانند.

2. افزايش وزن همسرتان

بــراى خيلى از زوجها، افزايش وزن بعد از ازدواج، قابل قبول نيســت. اما اگر به ســايز شلوار همســرتان يكى يا دوتا اضافه شد، لازم نيســت به او بگوييد دلتان مىخواســت ايــن اضافه وزن را نداشت.

چرا نه؟

گاهى، خانمهــا فراموش مىكنند كه تصــورى كه يك نفر از بدن خود دارد تنها مختص خانمها نيست و چيزى است كه مىتواند آقايان را هم اذيت كند. تصور كنيد اگر خود شما دچار اضافه وزن شويد و همسرتان اين موضوع را به روى شما بياورد، چه احساسى پيدا خواهيد كرد.

البته ما دوســت داريم همسرمان سالم باشــد. اگر ديديد توجه همســرتان به وضعيت سلامتاش كم شده مىتوانيد تشويقش كنيد يك سرى از عادتهاى جديد را وارد زندگىاش كند و خودتان هم با رضايت همراهىاش كنيد.

3. چيزهاى كوچكى كه او انجام مىدهد و شما را دلخور مىكند

اگــر همســرتان كارى مىكند كــه براىتان جالب نيســت، از خودتان صادقانه بپرســيد آيا واقعا خيلى مهم اســت. چيزهايى مثل برعكس گذاشــتن دستمال توالت يا روشن گذاشتن چراغهاى خانه بــه دليل فراموشــى، واقعا اهميت ندارند. اگــر مىتوانيد يك نفس عميق بكشــيد و موضــوع را رها كنيد، ايــن كار را بكنيد. اگر هم براىتان مهم اســت و نمىتوانيد بى خيال از آن رد شويد، دوستانه و با مهربانى به همسرتان بگوييد كه آزرده مىشويد.

چرا نه؟

چيزهــاى كوچكى كه مهم نيســتند ارزش اين را ندارند كه با همسرتان وارد بحث شــويد و اوقات هر دوىتان تلخ شود. هميشه عشق را به رودرروى هم قرار گرفتن ترجيح بدهيد. اين طور تصور كنيد كه همسرتان هم بابت هر چيز كوچك و بىارزشى مدام سرتان غُر بزند و بحث كنيد. چه حسى خواهيد داشت؟

اگــر انتخابها و تصميمهاىتان هوشــمندانه باشــند، زندگى مشتركتان خيلى شــادابتر خواهد بود. پس با همسرتان روراست باشــيد و در همه چيز او را ســهيم كنيد، اما اين ســه مورد را پيش خودتان نگه داريد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.