انتقاد روزنامه ايران از سكوت مراجع رسمى در برابر شايعه پردازان عليه ظريف

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه ايران نوشت: اگــر از درون فضاى جارى و روزمره كشــور كمى ارتفــاع بگيريم و از بالا به آن نــگاه كنيم، به طور قطع با تصويــرى مواجه مىشــويم كه حيرتانگيز اســت. تصور كنيد كه داخل يك اتاق دو نفر درباره مالكيت يك شــىء اختلاف داشته و بگو مگو كنند يا حتى وارد درگيرى شوند، اين اتفاق در شــرايط عادى چندان امر غريبى نخواهد بود و قابل فهم اســت. ولى اگر يك نفر از فراز آســمان نگاه كند كه ســيل ويرانگــرى در حال آمدن اســت و آن خانه با همه ســاكنان و اشــياى درونش در معرض تهديد است و در عيــن حال آن دو نفر در حال كشــمكش و مجادله و زد و خورد هســتند و توجهى به آمدن سيل ندارند، در اين صورت مجادلــه آنان را امرى نابخردانه تلقى خواهد كرد، چــرا كه پيروزى هر كــدام چيزى جز شكســت و نابودى كامل هر دو نيست.وضعيت ايران و تنشهايى كه از سوى تندروها ايجاد مىشــود، بىشباهت به چنين تمثيلى نيست. در شرايطى كه كشور با مشكل تحريمها مواجه است و در داخل نيز با مشكلات اقتصادى و اجتماعى گوناگون دست به گريبان است، گروهى از افراد تحت عناوين دهان پركن مىكوشــند كه بالاترين سطوح تنش سياسى را با دولت و وزراى اصلى آن ايجاد كنند.فشارهايى كه اين روزها عليه وزير خارجه اعمال مىشود جز در چارچوب يك نابخردى يا حتى طرح مشــكوك وابسته به بيگانه، عليه كشور قابل فهم نيست. در حالى كه ايران نيازمند يك سياست خارجى قدرتمند و مقتدر است و لازمه اين هدف داشتن يك وزير و وزارت خارجه فعال و مورد حمايت است به نحوى است كه فارغ از مناقشات سياست داخلى باشد، در چنين وضعى تندروها مىكوشــند تا با كشيدن پاى وزير خارجه به اين مناقشات كه تمام شدنى هم نيست، وى را از جايگاه رفيع ملــى تنزل دهند و به يك طرف دعواى سياســى در داخل كشــور تبديل نمايند. بهره چنين رفتارى نصيب كسى جز دشمنان ايران نخواهد شد. متأسفانه برخى رسانههاى رسمى نيز دانســته يا نادانســته در اين دام مىافتنــد و بلندگوى تندروهــا مىشــوند و هيزمبيار ايــن معركه ناخوشــايند مىشوند.چرا چنين هجومى عليه شخص وزير خارجه شده اســت؟ چرا هر روز شايعات دروغ تحويل جامعه مىدهند؟ يك روز استعفاى وزير خارجه را جعل مىكنند، روز ديگر خروج از برجام را. به نظر مىرسد كه آنان از ايجاد مشكل داخلى براى دولت نااميد شــدهاند. آنان كه با بحرانآفرينى براى دولت، حتى به قيمت پنهان شــدن پشت نزولخواران مؤسسات اعتبارى مىخواســتند به خيابان بريزند، متوجه شدند كه در اين راه شانس چندانى ندارند و چه بسا دست آنان رو مىشود. همچنان كه رو شد. متأسفانه اگر گزارش كامل اغتشاشــات دى ماه ســال 1396 بــه صورت كامل منتشر مىشد و كسانى كه آن غائله را در ضديت با دولت و در مشهد و شهرهاى ديگر استان خراسان راه انداختند و به ســرعت تبديل به يك اغتشاش تمامعيار شد محاكمه و محكوم مىشــدند، امروز جرأت نمىكردند كه دنبال ايجاد غائلــه در روابط خارجى كشــور بروند.اين جماعت كينه شديدى از برجام دارند. آن قدر از برجام كينه دارند كه از مواضع ترامپ در خروج از برجام نيز قند در دلشــان آب مىشد در واقع ترامپ يار كمكى آنان شده بود. شايد همين يك وجه اشتراك ميان اين جماعت و ترامپ بتواند ماهيت آنان را بخوبى نشان دهد. ولى نكتهاى كه كمتر مورد توجه آنان قرار مىگيرد، اين اســت كه جامعه و مردمى كه با آن بحرانســازى داخلى همراهى نكردند و اين جماعت نيز به صورت زبونانه از پذيرش مســئوليت آغاز آن بحران سر بــاز زدند و مثل عجوزهها رفتار كردند و به لاك خود فرو رفتند، چگونه گمان مىكنند كه اين مردم با بحرانســازى بــراى وزيــر خارجه و سياســت خارجى كشــور همراهى خواهنــد كرد؟ فارغ از اين نكتــه انتظار مىرود كه مراجع رســمى نيز در برابر اين بحرانسازىها بىتفاوت نباشند و ســكوت نكنند. اگر قرار باشــد كه به صورت منصفانهاى در برابر بحرانســازان رفتار شــود، به طور قطع اين گروه نمىتوانند مصون از برخورد باشــند. در جامعهاى كه حتى با احتمال همصدايى يا اشــتراك مواضع با جريان غالب در امريكا به ســرعت با واكنش مواجه مىشود، چگونه است كه اين حد از همسويى مواضع با ترامپ و پمپئو به سكوت برگزار مىشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.