هيأت وزيران تأييد نهايى لايحه الحاق ايران به پالرمو را ضرورى دانست

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هيات دولت عصر ديروز يكشــنبه به رياســت رييس جمهور، گزارشــى از لايحه الحاق جمهورى اســلامى ايران به كنوانســيون جرايم ســازمان يافته فرا ملى (پالرمو) و رونــد مراحل مختلف تصويب آن را مورد بررســى قــرار داد.به گزارش مهر، در اين جلســه، هيات وزيــران ضمن تاكيد بر مواضــع اصولى ايران در مبــارزه همه جانبه با تروريســم و جرايم مالــى بين المللى، تاييد نهايى اين لايحــه را كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است براى مقابله با تحريم هاى غير قانونى و توطئه هاى آمريكا ضرورى دانست و ابراز اميدوارى كرد كه با توضيحات كارشناسى اقتصادى و حقوقى، همه ابهامات مربوط برطرف شده و دو لايحه باقى مانده در جهت مبارزه با پولشويى و تامين مالى تروريسم نيز هر چه زودتر آماده ابلاغ گردد و سلامت و شفافيت مبادلات مالى جمهورى اسلامى ايران را از حمايت حقوقى لازم برخوردار نمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.