موافقت رييس جمهور با واگذارى ماشين سازى تبريز به شستا

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس گفت: با توجه به فســخ واگذارى ماشــين سازى تبريز از ابعاد مختلف، رييس جمهور با واگذارى اين شــركت به شستا موافقت كرده و شستا پدر نوسازى آن خواهد شد.

احمــد عليرضابيگى عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى مجلس شــوراى اســلامى در گفت و گو با خبرگزارى فارس در تشريح جزييات جلسه عصر ديروز اين كميســيون گفت: در اين نشســت يكــى از معاونين سازمان خصوصى سازى حاضر بوده و درباره واگذارى هــا و به ويژه واگذارى شــركت ماشــين ســازى تبريز توضيحاتى ارائه كرد.

وى افزود: مسئولان ســازمان خصوصى سازى در اين جلســه تلاش كردند تا از واگذارى هاى خودشــان دفاع كنند اما به دلايل متعدد واگذارى شــركت ماشــين سازى تبريز غيرقانونى اعلام شد چرا كه صنعت موجود شركت ماشينســازى، ماشينسازى انحصارى بوده و بر اساس مقررات ذيل اصل 44 قانون اساسى اين واگذارى نمى توانست صورت گيرد.

عضــو كميســيون شــوراها و امــور داخلى مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: چون خريدار ماشين سازى تبريــز اهليت لازم را نداشــته لذا واگــذارى آن صحيح نبــوده اســت همچنين واگــذارى صــورت گرفته بدون رعايــت اصول حاكم بــر مقررات ذيل اصــل 44 قانون اساســى صورت گرفته و بايد ايــن مقررات مورد توجه قرار مى گرفت.

عليرضابيگــى افــزود: بــه دليــل زد و بند صورت گرفته و سناريويى كه از سوى سازمان خصوصى سازى براى واگذارى ماشــين ســازى تبريز طراحى شده است اين واگذارى غير قانونى اســت ضمن اين كه ســازمان خصوصى ســازى در سناريوى خود، ماشين سازى تبريز را از بابــت رد ديون نســبت به صندوق فــولاد واگذار كــرده امــا در عين حــال آن را نزد خزانــه دار هم رهن گذاشــته اســت تا بتواند 3 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت كند تا مطالبات را بين ذى نفعان صندوق فولاد تقسيم كند.

وى گفــت: در واگــذارى ماشــين ســازى تبريــز مقررات ذيل اصل 44 ناديده گرفته شده است ضمن اين كه متاســفانه به خريدار اين اختيار داده شــد هت ااراض ى »ائل گلى« را به فروش برسانند در حالى كه اين اراضى داراى ارزش فوق العاد ها ىاست.

نماينــده مــردم تبريز تصريح كرد: فــر ضكني مك ه معاملــه واگذارى ماشــين ســازى تبريز بدون مشــكل صــورت گرفته كه چنين چيزى صحت نداشــته و محال اســت اما چون خريدار نتوانسته 2 قسط از اقساط خريد كارخانــه را پرداخت كند لذا از اين جهت معامله فســخ شده تلقى مى شود.

وى افزود: نمايندگ انآذربايج انشــرقى بر اســاس پيشــنهادى كه بــه رييس جمهور داده انــد و وى آن را تاييد كرده اســت قرا شده ماشين ســازى تبريز به شستا واگذار شــود و در حقيقت شســتا براى آن كه ماشــين ســازى تبريز را سودآور كند به عنوان پدر نوسازى اين شركت اقداماتى را انجام خواهد داد.

عليرضابيگى اظهار داشــت: شــركت ماشين سازى تبريز مى تواند با نوســازى انجام شــده منجر به اشتغال تعــدادى زيــادى از جوانــان آذربايجان شــرقى و فار غ التحصيلان رشــته هاى فنى شود ضمن اين كه واگذارى به شســتا هم از محل رد ديــون دولت به تامين اجتماعى صورت گرفته است.

وى درباره بحث ديگر مطرح شــده د ركميســي ون شــوراها و امور داخلى مجلس گفت: در اين جلســه در خصوص استفاده از صندلى كودك در خودروه امباحث ى مطرح شــد اما چون اعضاى كميســيون به اين موضوع اشــكالاتى وارد دانســتند مجــددا بــراى رســيدگ ىب ه كارگروه مربوطه ارجاع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.