ساماندهى دفاتر وكلا و پزشكان در شيراز، در سطح ملى مطرح است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيــس كميســيون حقوقــى و نظارت شوراى عالى استانها و عضو شوراى شهر شيراز با تصريح اين كه ســاماندهى دفاتر وكلا و پزشكان در شيراز كار آســانى نيست، گفت: اين كار در ســطح ملى مطرح است و به دليل حواشــى آن به بررســى دقيق و كارشناسانه نياز دارد.

ســيدعبدالرزاق موســوى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به طرح ســاماندهى دفاتر وكلا، پزشــكان و ديگــر حرفههايى كه در كاربرىهاى مســكونى در سطح شــهرها در حال فعاليــت هســتند، گفــت: ايــن طرح توسط شــوراى عالى اســتانها تهيه و پــس از اعلام وصــول در مجلس، هم اينك در كميســيونهاى مربوطه در حــال بررســى اســت. وى ادامه داد: ســاماندهى مكانهــاى فعاليــت شــغلهاى مختلف از گذشــته وجود داشــته امــا واقعيــت اين اســت كه كار آســانى نيســت و در حاشــيه آن مباحثــى ايجــاد مىشــود. رئيس كميســيون حقوقى و نظارت شوراى عالى استانها خاطرنشان كرد: قانون از ابتــداى فعاليت برخى از مشــاغل مانند فعالان حقوقى و پزشكى، اجازه داده بــود كه دفتر وكلا، پزشــكان و دفاتر اسناد رســمى در كاربرىهاى مســكونى مشــغول به كار شوند. به گفته موسوى تاكنون در شوراى شهر شيراز بحثى مبنى بر ساماندهى دفاتر وكلا و پزشــكان مطرح نشده است، چرا كه كار آســانى نيســت و ضمن حفظ حقوق مربوطه بايد ســاماندهى هم در دستور كار قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.