دستيابى محققان شيرازى به نانو ذرات شفافكننده ميعانات گازى

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيس بخش نانو ســيال حفارى دانشــگاه شــيراز از موفقيت محققان دانشــگاه شــيراز در دســتياب ى بهنانو ذرات شفافكننده ميعانات گازى خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صباغى رئيس بخش نانو سيال حفارى دانشگا ه شــيراز گفت: پس از 7 ســال تحقيق و مطالعه با كمك گروه پنج نفره موفق شــديم به نانو ذراتى دســت يابيم كه با آن مىتوان ميعانات كدر گازى را شفاف كرد و كيفيت آن را ارتقا داد .

وى با بيان اين كه اكنون بســيارى از ميعانات گازى به علت تيرگى و غيرشــفاف بودن كيفيت پايينى دارند و در بازارهاى جهانى مشترى پسند نيستند و تيرگى زياد باعث شده تا برخى چاههاى استخراج گاز مسدود شوند، اضافه كرد : با دســتيابى به اين نانو ذرات امكان شفافســازى انواع ميعانات گازى در كشــور مهيا شده و اين ماد هحت ىبراى شفا ف كردن و رفع تيرگى ديگر محصولات صنايع مانند صنعت نساجى هم كاربرد دارد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.