خريد پرتقال شب عيد در فارس كليد خورد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

مدير توسعه بازرگانى ســازمان جهاد كشاورزى فارس گفت: ذخيره سيب شــب عيد در اين اســتان كامل شده و به اندازه كافى و بيش از نياز سيب موجود است.

هدايتا... رحيمى در گفتوگو با تسنيم، درباره آخرين وضعيت ذخيرهسازى ميوه شــب عيد در اســتان فارس، اظهاركرد: ذخيره سيب شب عيد در اين استان كامل شــده و به اندازه كافى و بيش از نياز سيب در انبارها موجود است. وى با اشاره به شروع خريدارى و ذخيره پرتقال شب عيد نيز گفت: از آنجا كه برداشت پرتقال استان فارس هنوز ادامه دارد بيشترين حجم خريد ما از باغداران به اواخر دىماه موكول مىشود.

مدير توســعه بازرگانى سازمان جهاد كشــاورزى فارس با بيان اينكه ميوه شــب عيد از طريق اتحاديه باغداران و تعاونى روســتايى از باغداران خريدارى شده است، عنوان كرد: سيب و پرتقال استان فارس براى ذخيرهسازى شب عيد به 5 استان ديگر نيز فرستاده مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.