بدون افزايش قيمت تحويل مىشود

KHABAR JONOOB - - گردشگري -

معاون مديــر عامل دربازاريابى و فروش ايران خــودرو در پى اظهار نگرانى برخى مشــتريان درخصوص افزايش قيمت تعهــدات فروش قطعى محصولات اعلام كرد: اين گروه از مشــتريان خودروهاى خــود را بدون اعمال هرگونه افزايش قيمت تحويل خواهند گرفت.به گزارش تســنيم، مصطفى خان كرمى ضمن پوزش از تاخير در تحويل برخى توليدات اين شــركت، علت اين وقفه را عدم توازن در قيمت تمام شــده خودرو و قيمت مجاز شــركت در ماه هاى گذشته و همچنين شرايط اقتصادى حاكم بر كل كشور در سال جارى دانست و اظهار كرد: با سياست هاى اتخاذ شده از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد افزايش تيراژ توليد محصولات توليدى در ماه هاى آينده خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.