ممكن است دريچه ها را باز كنيم تا آب هورالعظيم به سمت بخش عراقى هدايت شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــركل حفاظت محيط زيســت خوزســتان با اشــاره به ورود آب حاصــل از بارندگى ها به تالاب هورالعظيــم، از احتمال گشــودن دريچــه هاى مرزى تــالاب جهت هدايت آب به ســمت بخش عراقى خبر د اد .

احمدرضــا لاهيجان زاده اظهار كرد: امســال به واســطه بارندگىها شــرايط مطلوبترى داريم كه با توجه بــه آن، نبايد از برنامهها غافل شــويم و كارها را با آرامش جهت برنامهريزى و با همان شتاب زمان خشكسالى و وقوع گرد و غبار، پيش ببريم.

به گزارش ايســنا، احمدرضا لاهيجــان زاده در مراســم نواختن زنگ هواى پاك در اهواز اظهار كرد: نمايندگان خوزســتان در مجلس شــوراى اســلامى و دولت بايد تلاش كنند اعتبارات در ســال 98 استمرار يابنــد تا ظرف هفت تا هشــت ســال آينــده مديريت كانونهاى داخلى گرد و غبار انجام شــود. همچنين در كنــار آن بايد اجراى طرح جامــع كاهش آلودگى هوا كه خاص كلانشهرها است با شتاب بيشترى اجرا شود.

لاهيجــانزاده گفــت: با توجه بــه بارندگىها از اواخر مهرماه تاكنون، به جز دو روز گذشته كه گرد و غبار خارجى خوزســتان را تحت تاثير قرار داد، تقريبا هيچ مشــكلى از بابت گرد و غبار نداشــتهايم و هواى اكثر روزها سالم يا پاك بوده است.

مديركل حفاظت محيط زيســت خوزســتان بيان كرد: در دو ســال اخيــر روند تعــداد روزهاى خاكى نزولى بوده است و تعداد روزهاى سالم روند افزايشى داشته است. امسال به علت بارندگى كانونهاى داخلى ريزگرد مهار شده اســت و تالابها پرآب هستند كه اين امر موجب شــرايط مطلوبتر شــده است.وى در خصوص حقآبه تالابها، گفت: امســال ميزان ورودى به تالابها به حدى رســيده اســت كــه در چند روز گذشــته با تشكيل جلسات مديريت بحران بررسى شد كه در صورت ادامه اين روند، دريچههاى بين ايران و عراق در تالاب هورالعظيم باز شود و بخشى از آب را به ســمت عراق هدايت كنيم زيرا تالاب ديگر ظرفيت پذيرش آب بيشتر را ندارد.

لاهيجــان زاده ادامــه داد: همچنيــن ورودى به تالاب شــادگان فوق العاده بوده و عمده مساحت اين تالاب آبگيرى شــده اســت. تالاب ميانگران ايذه نيز به صورت كامل آبگيرى شــده اســت. همچنين بخش بزرگى از تالاب بامدژ آبگيرى شــده اســت. شرايط تالابها كمنظير است. طبق تصوير ماهواره اى كه از بخش هاى ايرانى و عراقى تالاب هورالعظيم مشــاهده كرديم، از ســال 2000 تا كنون نخستين بار است كه چنين حجمى از آب در تالاب مشــاهده مىشود.وى با اشــاره به اجراى طرح بيابانزدايــى نيز گفت: مجرى طرح مقابله با كانون گرد و غبار ادارهكل منابع طبيعى خوزســتان است كه امسال 193 ميليارد تومان اعتبار در اختيار اين اداره قرار گرفته اســت تا كار را دنبال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.