رونمايي از يك پولشويى 10 ميليارد تومانى !

KHABAR JONOOB - - اخبار -

فرمانــده انتظامى خراســان جنوبى گفت: امــوال قاچاقچى بــزرگ موادمخدر كه با پولشــويى قصد نقل و انتقال 100 ميليارد ريال از عوايد موادمخدر را داشــت توقيف شد. به گزارش تســنيم، ســردار مجيد شجاع اظهار داشت: با دريافت گزارشى از مرجع قضايى مبنــى بــر اين كه يكى از قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر بــه هويت معلوم كه به اتهام حمل موادمخدر توسط پليس دستگير شده و در زندان به سر مىبرد داراى اموال و دارايىهاى بســيارى است و اين در حالى است كه هيچ فعاليت اقتصادى انجام نداده است كه موضوع توسط مأموران پليس پيگيرى شد.فرمانده انتظامى استان خراسان جنوبى گفت: با توجه به عدم فعاليت اقتصادى قاچاقچى دســتگير شــده به نظر مىرسيد كه اين اموال از راه قاچاق موادمخدر حاصل شده است كه دستورات لازم در راستاى شناسايى اين اموال به مأموران ابلاغ شــد.وى افزود: مأموران با بهرهگيرى از امكانات فنى و اســتعلامات لازم و بررسى حساب هاى متهم و نزديكان وى چندين حساب با تراكنشهاى بالا شناسايى كردند كه در تمامى اين حسابها وجوه به صورت كارت به كارت واريز و برداشت شده و در يك لحظه در چندين حساب جا به جا و منتقل شــده بود.شــجاع با اشاره به اين كه مأموران با بررسى دقيقتر حســاب ها و بررسى اسناد و مدارك و كارت هاى كشف شده از متهم در زمان دستگيرى به اين نتيجه رسيدند كه تمامى اين حسابها در اختيار متهم بوده است، گفت: نقل و انتقال وجوه كه از عوايد نامشروع حاصل از خريد و فروش موادمخدر حاصل شده رقم آن بالغ بر 100 ميليارد ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.