آخرين خبرها از دستگيرى اسماعيل بخشى و سپيده قليان

KHABAR JONOOB - - سياسي -

اســماعيل بخشى فعال كارگرى كه بعــد از تجمعات اعتراضــى در هفت تپه بازداشت شد و چندى قبل ادعا كرده بود در دوران بازداشــت مورد شــكنجه قرار گرفته بود، يك بار ديگر بازداشــت شد. به گزارش ايســنا، اين بــار بعد از پخش مســتند طرح ســوخته كه روايتى بود از فعاليت سازمان يافته گروههاى برانداز و سوء اســتفاده آنان از اعتراضات مدنى و صنفى. در حالى كه مستند پخش شده سر و صداى بســيارى در فضــاى مجازى بپا كرده اســت موج تازهاى از دستگيرى ها آغاز شد و خبر رسيد كه اسماعيل بخشى در منزل خود بازداشــت شده است. پيش از او نيز ســپيده قليــان خبرنگارى كه در توييتر بسيار فعال بود و اخبار اعتراضات كارگــران هفــت تپه را منتشــر مى كرد، دستگير شــد. گفتنى است، قليان پيش تر اظهارات بخشى مبنى بر شكنجه را تاييد كــرده و گفته بــود كه خــود وى نيز در دوران بازداشــت مورد شكنجه جسمى و روحــى قرار گرفته و تهديد شــده كه در صورت بيان اين حرف ها مجددا دستگير خواهد شد.دســتگيرى مجــدد اين دو نفر موجب شد كه دادستان دزفول توضيحاتى را در ايــن خصوص بيان كنــد. محمدى بــا بيان اين كه با نيابت قضايى از ســوى دادستانى شهرستان شــوش و درخواست جلب بازداشت اســماعيل بخشى، دستور جلب اين فرد در دادســراى دزفول صادر شد، گفت: اين فرد در دزفول با همكارى نيروهاى امنيتى انتظامى دســتگير شــده اســت.وى با تكذيب خبر منتشــره مبنى بر هجوم نيروهاى مسلح ناشناس به خانه وى تصريــح كرد: اين فرد متوارى شــده بود كــه با تلاش هاى صــورت گرفته و پــس از اقدامات موثر عملياتى دســتگير شد .دادســتان دزفول گفــت: اين فرد پس از اجراى نيابت به دادســراى شوش اعزام شــده اســت.به گزارش نامه نيــوز، وى درباره دستگيرى سپيده قليان نيز گفت: با نيابت قضايى از سوى دادستانى شهرستان شوش و پس از صدور دستورات قانونى ضابطين به منــزل اين فرد مراجعه كردند و در هنگام مراجعــه ماموران با مقاومت بــرادر و ســاير اعضــاى خانــواده كه از اجراى حكم تمرد كرده مواجه مى شــوند و برادر وى با ضابطين درگير مى شــود. محمدى تصريح كــرد: در اين درگيرى 2 مامور آقا و يك خانم زخمى مىشوند اما شرايط با دقت مديريت و در نهايت متهم دستگير مى شود.وى افزود: همچنين يكى از برادران متهم كــه ماموران را مجروح كرده بود نيز بازداشت و روانه زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.