وزارت صنعت: ممنوعيت واردات پوشاك لغو نشده است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــر كل صنايع نســاجى و پوشــاك وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعيت واردات پوشــاك، كفش و ســاير كالاهاى نهايى حوزه صنايع نساجى و پوشاك كه در شرايط حاضر ضرورتى به واردات آن ها وجود ندارد، به قوت خود باقى است.

بــه گــزارش خبرآنلاين به نقــل از وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، افســانه محرابى افزود: طبــق مصوبه هاى ســتاد اقتصاد مقاومتــى و محدوديت هاى منابع ارزى و با هدف تامين ارز مورد نيــاز براى واردات كالاهاى ضرورى، اساســى و مــواد اوليه، ثبت سفارش كالاهاى گروه چهارم شامل يك هزار و 339 رديف تعرفه ممنوع شد. وى خاطر نشان كرد، از آن جايى كه اين مصوبه به قوت خود باقى است و نظر به توانمندى هاى توليد داخلى در تامين انواع پوشــاك مورد نياز كشورو لزوم حمايت از توليدات داخلى به ويژه در وضعيت كنونى، ثبت سفارش انواع پوشاك همچنان ممنوع است.

مديــر كل صنايــع نســاجى و پوشــاك وزارت صنعــت بــا يــادآورى عملكرد بخش پوشــاك در صادرات، گفــت: در 9 ماهه اخيــر 4 هزار و600 تن پوشــاك بــه ارزش 48 ميليون دلار صادر شــده كه از نظــر وزنى 59 درصــد و از نظر ارزشــى 24 درصد رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.