به هيات فوتبال اهواز

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ورزشــگاههاى تختى و غدير به هيات فوتبال اهواز واگذار شــد. فرامرز كيانىزاده، معاون توســعه مديريت و منابع انســانى ادارهكل ورزش و جوانان استان خوزستان، با بيان اينكه دو ورزشــگاه تختى و غدير از ســوى ادارهكل ورزش خوزســتان به هيات فوتبــال اهواز واگذار شــدند، اظهاركرد: با توجه بــه انجــام اين مهــم، بســيارى از برنامههــاى هيات فوتبــال همچون اســتعداديابى، برگزارى مســابقات ليگ برتر كشور واستان به راحتى اجرا مىشوند.

معــاون توســعه مديريــت و منابــع انســانى ادارهكل ورزش و جوانان خوزســتان افزود: تعاملات صورت گرفته بين ادارهكل ورزش و جوانان و هيات فوتبال اســتان و اهــواز مى تواند نقــش موثرى در رشد و توسعه فوتبال داشته باشد.

نشست واگذارى دو مجموعه ورزشــى تختــى و غدير اهــواز با حضور معاون توسعه منابع انسانى ادارهكل ورزش خوزستان و رييس هيات فوتبال اهواز برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.