ملات هاى مرمتى پايدار براى محوطه جهانى پاسارگاد انتخاب شد

KHABAR JONOOB - - گردشگري -

با حضور كارشناسان و پژوهشگران پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگى – تاريخى ، نحوه طراحى ، سنجش و اجراى ملات هاى مرمتى پايدار براى اجرا در محوطه جهانى پاســارگاد مورد بررســى قرار گرفت.به گــزارش روابط عمومى پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و گردشــگرى، پارسا پهلوان پژوهشــگر فوق دكترى مرمت و مواد پژوهشــكده حفاظت و مرمت آثار فرهنگــى- تاريخى با بيان اينكه نياز مبرم به مرمت علمى ميراث فرهنگى در چهارچوب منشــورهاى بيــن المللى، به حركــت در چهارچوب برنامه مدون مرمتى وابســته اســت، تصريح كــرد: بر همين اســاس، مرمت علمــى اصولى امروز بــه اتكا بــر چهار اصل برگشــت پذيرى (در حد امــكان)، پايدارى، سازگارى با مصالح اصلى و برنامه اقتصادى مترتب است.

وي افزود: مشــكل ناسازگارى فيزيكى و شيميايى ملات هاى حاوى ســيمان بــا مصالح قديمى و ضعف پايايــى ملات هاى آهكى، نياز به طراحى و سنجش ملات هاى نوين سازگار با بناهاى تاريخى را تبيين مى كند.وي با اشــاره به اين نكته كه در حوزه پايدارى نيز روىآوردن بــه برگشــت پذيرى مصالح و اســتفاده از تكنيك هاى ضايعات- بنيان، دستاوردهاى چشــمگير زيست محيطى و اقتصادى را بــراى برنامه مرمتــى به ارمغان مى آورد، گفت: از ســوى ديگر وابســتگى تكنولوژيك ما در ايران (و ساير كشورهاى خاور ميانه) بــه طراحــى ملات مرمتــى، گاها به غيــر بــوم آوردى ملات هاى مرمتى منجر شــده اســت. پهلوان اظهار داشــت: به عنوان مثال در مرمت بخش هايى از پاســارگاد از ملات مرمتى ايتاليايى (آهك آبى وارداتى از ايتاليا) اســتفاده شــده و اقليم امروز پاسارگاد كه در اثر خشكسالى و ضعف سفره هاى آبى زيرزمينى با كاهش شديد رطوبت نســبى در قياس با دهه هاى گذشــته مواجه اســت منجر به استنتاج ناقص ملاتهاى آبى در مرمت اين مكان گشته است.

وي در ادامــه در رابطــه با ارتباط طرح با اســناد بالادســتى، نقشــه جامع علمى كشــور، سند چشــم انداز، برنامه پنج ساله ششم و وظايف ســازمان و پژوهشــگاه به مــواردى از قبيــل تقويت بعد اقتصادى- محيط زيســتى ملات در چهارچوب برنامه مدون مرمتى، حركت در راســتاى سياســت اقتصاد مقاومتى با اســتفاده از تكنيك و منابــع ضايعــات- بنيان و همچنيــن بى نيازى نســبت به واردات مــواد اوليه از اروپا، پايبندى به ســند چشــم انــداز در برخوردارى از دانــش پيشــرفته و توانا در توليد علم و فناورى، متكى بر ســهم برتر منابع انســانى و ســرمايه اجتماعــى در توليد ملى و... اشــاره كرد.پهلوان افزود: ملات هاى طراحى شده، در مقياس آزمايشگاهى در بيش از يكصد نمونه ســاخته شــدند و طبق برنامه زمان بندى، بر اســاس توزيع شــبكه تخلخل،نفوذپذيرى در برابر بخار آب، پايايى و كربوناســيون، سنجيده شــدند. وي خاطرنشــان كرد: از آنجا كه پارامترهــاى تاثير گــذار بر ملات در اقليم طبيعى به نســبت محيط آزمايشــگاهى بيشــتر و پيچيده تر هســتند، تمام روند ساخت ملات و انجــام آزمون ها در اقليم پاســارگاد تكرار شــد تــا تاثير تفاوت اقليم و آزمايشــگاه بر كارآيى ملات هاى مرمتى نيز مطالعه شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.