نامهاى به وزير مترو سوار!

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه آرمان در ستون طنز خود نوشت: مسئولين دولتى و شهردار تهران مدتى است كه با استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى مىخواهند فرهنگ استفاده از اين وسايل حمل و نقل را ميان مردم جا بيندازند كه همزمان با شوخىها و اعتراضهاى زيادى هم همراه بوده است، اما همين افرادى كه انتقاد مىكنند، اگر معاون سازمان حفاظت از محيط زيست هلند با دوچرخه به محل كارش برود، چنان آن را پوشش خبرى مىدهند كه معاون سازمان حفاظت از محيط زيست هلند مىگويد: »مرسى بچهها كه انقدر به فكر من هستيد و پوشش خبرى ميديد، خانوادهام هم انقدر پيگير كارهاى من نيستن!«.در واقع الان كسانى كه از مترو استفاده نمىكنند، كسانى هستند كه پول دارند، ماشين خوب سوار مىشوند طرح ترافيك هم مىخرند و نيازى به استفاده از مترو نمىبينند. ما و افرادى هم كه سوار مترو مىشويم اغلب از سرناچارى و بىپولى است.پس جا انداختن فرهنگ اســتفاده از وســايل حمل و نقل عمومى اينجا يك مقدار سختتر از جاهاى ديگر است.بگذريم؛آقاى آذرجهرمى سلام! شنيدهايم كه با مترو به وزارتخانه تردد مىكنيد و دم شما گرم.در حساب توئيترىتان نوشتهايد: »امروز با مترو به وزارت آمدم، بىنظير بود!«. از چه نظر بىنظير بود؟ شــنيدهايم آنجا چراغ قوه افبىآى با قيمت هشت هزار تومان، دو تا بخر، ده هزار تومان مىفروشند يا در علم فناورى نانو بسيار پيشرفت كردهايم و جوراب نانو و عرقگير نانو مىفروشيم با قيمتى بسيار پايين از اين نظرها مترو واقعا بىنظير است و يكجورهايى بزرگترين بازار متحرك و ســيار جهان شده است.تا چند وقت ديگر وقتى قرار است از خانه خارج شويم، احتمالا پدر يا مادرمان مىگويند: »عزيزم اگه با مترو ميرى، سر راهت از همونجا دو تا نون سنگك خاشخاشى و نيم كيلو پنير ليقوان بخر!«.از اين نظر متروى ما واقعا بىنظير است اما اگر منظور شما چيز ديگرى است، لطفا در توئيت بعدىتان حتما آن را با مردم مطرح كنيد، با تشكر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.