آلمان مجوز شركت هواپيمايى »ماهان« را لغو كرد

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

خبرگزارى رويترز اعلام كرد كه اطلاعاتى از دولت آلمان در دست دارد كه حاكى از لغو مجوز فعاليت خطوط هوايى ماهان در اين كشور است. به گزارش فارس، دو راديو آلمانى NDR)(و WDR)( و نيز روزنامه آلمانى »زود دويچه« هم پيش تر اعلام كرده بودنــد كه اداره هواپيمايى فدرال آلمان در هفته جارى مجوز فعاليت اين خطوط هوايى را در آلمان لغو خواهد كرد. ماهان در طول هفته چندين پرواز از تهران به دوسلدورف و يك پرواز به مونيخ دارد. اين خط هوايى از ســال 2011 در فهرســت تحريم هاى آمريكا قرار گرفته است. دسامبر گذشته روزنامه آلمانى »بيلد« از تدارك دولت آلمان براى ممنوعيت فعاليــت ماهان در خاك آلمان از ژانويه ســال 2019 خبر داده بــود. مقامات آمريكايى از اعلام اين تصميم ابراز خشنودى كرده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.