سيمرغ فجر، يازدهم بهمن در شيراز بال ميگشايد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســلامى فــارس از آغــاز اكــران فيلمهاي هجدهمين جشــنواره فجر در شيراز خبر داد و گفت: براساس برنامهريزيهــاي انجام شــده اين رويداد مهم از 11 تا 22 بهمن ماه جاري پذيــراي علاقهمندان به هنر هفتم خواهد بود.

بــه گفتــه صابر ســهرابى 14 فيلم برتر سينماى ايران در هنر شهر آفتاب، سينما گلستان و تالار حافظ بــه نمايش درمىآيــد، اما تلاشها براي خريد و اكــران همه فيلمهاي حاضر در جشــنواره در شهر شيراز ادامه دارد. شــمارش معكوس براي اكران فيلمهاي حاضر در مهمترين رقابت سينمايي ايران در حالي آغاز شده كه مســئولان برگزاركننده آن از آمادگي شــيراز براي ميزباني از مخاطبــان خبر ميدهنــد. د رهمي ن ارتبــاط، مدير اجرايــى هجدهمي ن جشــنواره فجــر در شــيراز گفت: خيــزگاه فرهنــگ و هنر ايــران در چهلمين ســالگرد انقلاب اســلامى، همچون گذشــته در هجدهمين سال پياپــى، جشــن ســينماى ايــران را پرشكوهتر از هميشه برگزار خواهد كرد.

محســن خبــاز ادامــه داد: د ر شــيراز 3 مجموعــه تــالار حافظ، هنرشــهر آفتاب و پرديس گلستان بــا برخــوردارى از 1650 صندلى بــه نمايش آثار جشــنواره ســى و هفتــم در بخشهاى مختلف خواهند پرداخت. وى گفت: ستاد برگزارى جشــنواره فيلم فجر در تلاش است هجدهميــن دوره از برگــزارى اين جشــنواره را در شــيراز به خاطره انگيزتريــن روزهــاى ســينما بدل كنــد و البته اين مهم بــا همكارى و حمايت مستقيم سازمان سينمايى كشــور، اداره كل فرهنگ و ارشاد اســلامى فارس، دبيرخانه جشنواره فيلم فجــر و دســتگاههاى مختلف فرهنگى و هنرى اســتان و همچنين حضور مؤثر بخش خصوصى به ثمر خواهد نشست.

از ديگر ســو، معاون سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى فارس نيز گفت: از بخش ســوداى ســيمرغ، فيلم اولىهــا و كودك در جشــنواره فيلم فجر شــيراز آثارى به نمايــش درمىآيد. مهد ىرنجب ر با بيان اين كه رايزنىها با شــوراى تهيهكنندگان سينماى ايران درحا ل انجام است، گفت: تلاش مىكنيم تا افزون بر آنچه در نظر گرفته شــده براى اســتانها، بيش از 12 عنوان فيلم در شــيراز اكران شود. وى از اكران 18 تا 20 عنوان فيلم در سى و هفتمين جشــنواره بينالمللى فيلم فجر در قالب جشنواره هجدهم خبر داد. اين اظهــارات د رحال يمطر ح ميشود كه مسئولان وعد هنوسا زي سيستمهاي صوتي و تصويري تالار حافظ بــراي ميزبانــي از فيلمهاي جشــنواره را داده بودنــد، حال بايد منتظــر ماند و ديــد در مدت زم ان باقيمانده اتفاق تازهاي د

ر ايــن خصوص رخ ميدهد يا خير؟ گفتنى اســت، ســى و هفتمين جشنواره فيلم فجر به دبيرى ابراهيم داروغــه زاده همزمان بــا چهلمين سال انقلاب اســلامى از تاريخ 10 تــا 22 بهمــن مــاه 1397 برگزار خواهد شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.