70 هزار خط تلفن همراه به دليل مزاحمت پيامكى قطع شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

تعــداد خطوط شــخصى تلفن همراه قطع شــده به دليــل مزاحمتهاى پيامكى ركورد جديد زد و بر روى عدد 70 هزار ايستاد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا، سامانه دريافت شكايت از پيامك هاى تبليغاتى حدود يك ســال اســت كه با هدف دريافت شكايات مرد ماز پيامك هاى تبليغاتى كه از سرشمارههاى شخصى ارسال مىشود، راهاندازى شد هاست.

بر اين اســاس مشــتركانى كه پيامك هاى تبليغاتــى و مزاحم دريافت مى كنند، مى توانند با ارســال شــماره پيامك دهند هب هشم ارهپيامكى 195 شكايت خود را گزارش كنند.

بــا توجه بــه فرآيند در نظر گرفته شــده بــراى برخورد بــ امزاحم ت هاى پيامكى، براى نخســتين بار تعداد خطوط شــخصى قطع شــده به د ليل ارســال پيامــك هاى تبليغاتــى (مزاحمت پيامكــى) تا امــروز از 70 هزار خط گذشت.

علاوه بر اين ســامانه گزارش دهى، سامانه دســتورى 800 نيز امكان لغو دريافت پيامك هاى تبليغاتى را براى مشــتركان تلفن همراه فراهم كرده اســت؛ در واقع ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با راه اندازى اين سامانه ها در تلاش است كه به مقوله مزاحمت هاى پيامكى براى خطوط تلفن همراه پايان دهد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.