6 خوزستانى در اردوى تيمملى كشتى فرنگى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

پنــج ورزشــكار و يــك مربى از خوزســتان بــه اردوى تيمملــى كشــتى فرنگى دعوت شدند.پويا ناصرپور، مهدى محسننژاد، حامد تاب، امين كاويانىنژاد و ســعيد عبدولــى از اســتان در اين اردو شركت مىكنند.همچين فرزاد ايمانعلىزاده به عنوان مربى از خوزســتان در اين اردو حضور خواهد داشت.اردوى تيمملى كشتى فرنگى از ششم تا يازدهم بهمنماه در خانه كشتى عبداله موحد مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.