منصوب شد

KHABAR JONOOB - - اقتصادي -

با حكم استاندار فارس، فريدون فدايى دولت به عنوان مشاور جذب و سرمايهگذارى اســتاندار فارس منصوب شــد. به گزارش پايگاه اطلاعرسانى اســتاندارى فارس، عنايت ا... رحيمى طى حكمى فريدون فدايى دولت را به عنوان مشــاور جذب و ســرمايه گذارى اســتاندار فارس منصوب كرد. در متن حكم استاندار فارس آمده است: با توجه به سوابق مفيد و ارزشــمند جنابعالى به موجب اين ابلاغ شــما را به عنوان مشــاور جذب و سرمايه گذارى اســتاندار منصوب مىنمايم. انتظار دارم نهايت تلاش و كوشــش خود را در جذب سرمايهگذارى داخلى و خارجى به عنوان يكى از مهمترين اولويتهاى استان فارس و دولت تدبير و اميد به كار بگيريد و همه زمينههاى لازم را در اين حوزه فراهم نمائيد. اميد است در ســايه توجهات حضرت ولى عصر (عــج) در جهت اجراى منويات مقام معظم رهبرى و سياست هاى دولت تدبير و اميد در خدمت به مردم شريف خطه افتخارآفرين فارس موفق و مويد باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.