در دين زور و اجبار نيست اما حكومت بايد مردم را ديندار كند

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه كيهان در سرمقاله خود به قلم حسين شريعتمدارى نوشت:در اين مقاله آمده است: اگر مســئولان نظام اســلامى در قبال مردم وظيفهاى جز ابلاغ مبانى اسلام نداشتند و قرار بود ملت را در مقابل پليدىها و پلشــتىهايى كه از سوى دشمنان اسلام به جامعه تزريق مىشود، تنهــا بگذارند، اينهمه تاكيد بر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر معنا و مفهومى نداشــت. توضيح آنكه امر به معروف و نهى از منكر علاوه بر آنكه يك فريضه دينى است يك ضرورت عقلى نيز هســت و هيچ نظام حكومتى-تاكيد مىشــود، هيچ نظام حكومتى- را نمىتوان يافت كه از اين قاعده مســتثنا باشــد.همه نظامها و دولتها»امر به معروف و نهى از منكر« دارند و تفاوت فقط در معروفها و منكرهاست. مثلا امروزه در فرانسه حجاب خانمها در مراكز علمى و دانشــگاهى را »منكر«! مىدانند و با همه توان با آن به عنوان يك منكر! مقابله مىكنند تا آنجا كه فرانسه كاپيتاليست چند دوره رياست جمهورى ميتران سوسياليست را مىپذيرد ولى حجاب يك زن مسلمان را تحمل نمىكند! و يا در آلمان و برخى ديگر از كشورهاى اروپايى اعتقاد به »هولوكاســت« را- كه يك افسانه ساخت صهيونيستهاست- معروف مىدانند و با هركه هولوكاست را باور نداشته باشد به شدت برخورد مىكنند تا آنجا كه نفى هولوكاست در آلمان رسما جرم تلقى شده و نفىكنندگان به تحمل زندان محكوم مىشوند! اگر دولت اسلامى در قبال مردم، غير از بيان مبانى دينى و نهايتا تبليغ شفاهى آن مسئوليت ديگرى نداشته باشد، اساسا تشكيل حكومت معنى و مفهومى نخواهد داشت. اين قاعده در ساير نظامهاى حكومتى نيز ســارى و جارى است. ژان-ژاك روسو متفكر سوئيسى قرن 18 ميلادى در كتاب معروف خــود »قراردادهاى اجتماعى« وظيفه حكومتها را ايجاد هماهنگــى ميان آزادىهاى فردى و مسئوليتهاى جمعى مىداند و بر اين باور است كه حكومتها نمىتوانند و نبايد مردم جامعه را به حال خود رها كنند و از تنبيه مجرمان چشم بپوشند. اين قاعده صرفنظر از نوع حكومتها و ايدئولوژى آنها در تمامى نظامهاى حكومتى به عنوان يك اصل ضرورى شــناخته مىشود و بديهى است كه در اسلام عزيز كه برداشتن غل و زنجيرهاى وابستگى- يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ- را شــعار خود مىداند، ضرورتى به مراتب بيشــتر و برتر دارد و دولت اسلامى نمىتواند و نبايد از اين مسئوليت شانه خالى كند.آقاى روحانى پيش از اين هم گفته بودند نمىتوان مردم را با زور شلاق به بهشت برد! كه بايد پرسيد؛ مگر كسى يا كسانى درپى آن بودهاند مردم را با زور شــلاق به بهشت ببرند كه حضرت ايشان نگران شده و قصد پيشــگيرى داشــتهاند؟! بله به زور نمىتوان مردم را به بهشت برد ولى وظيفه دولت اسلامى است كه با آنچه باعث گمراهى مردم و مانع خير و صلاح و نهايتا بهشتى شدن آنان مىشود به جد مقابله كند و از آنجا كه رستگارى در جهان آخرت، هدف نهايى همه انسانها و مخصوصا امت اســلامى است، مسئوليت ياد شــده بيش از هر مسئوليت و وظيفه ديگرى روى شانه همه مسئولان به ويژه دولتمردان است.بخش نخستين سخنان رئيسجمهور محترم اين تصور و تلقى را به ذهن مىرســاند كه ايشــان فقط در پى بيان ضرورت تبليغ مبانى اسلامى بودهاند كه از ايشــان به عنوان رئيسجمهور يك كشور اسلامى و مخصوصا يك شخصيت روحانى جز اين نيز انتظارى نمىرود اما، با كمال تاسف بايد گفت كه بخشهاى بعدى اظهارات آقاى روحانى اين برداشــت را تائيد نمىكند و نشــاندهنده آن اســت كه جناب ايشــان براى ايران اسلامى نسخهاى شبيه واتيكان را توصيه مىكنند و بر اين باورند -و انشاءالله نباشند- كه حكومت در قبال خير و صلاح مردم و سعادت و شوربختى آنان غير از ابلاغ شفاهى و يا كتبى مبانى دينى وظيفه و مسئوليت ديگرى ندارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.