رد درخواست حزب كارگر براى برگزارى همه پرسى دوم برگزيت

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

در ادامه بحران سياسى در انگليس در زمينه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، حزب كارگر براى اولين بار به صورت رســمى خواستار برگزارى همه پرســى دوم برگزيت شد. به گزارش فارس، اين نخستين بار است كه اين حزب به صورت رسمى از نمايندگان پارلمان خواسته است كه راىگيرى ديگرى را درباره برگزيت مدنظر قرار دهند. ترزا مى اين پيشنهاد را رد كرده است. ترزا مى با رأىگيرى اخير درباره برگزيت، متحمل سنگينترين شكست دولت از پارلمان انگليس از سال 1924 تاكنون شد و نتوانست توافق خروج با اتحاديه اروپا را عملى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.