شب ها چند قاچ ليمو در اتاق خوابتان بگذاريد

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

1- خاصيت ضدعفونى : بوى ليمو خاصيت ضد باكترى دارد و در هنگام خواب جلوى گرفتگى بينى را مىگيرد و تنفس شما را راحتتر مىكند. 2- آرامشبخـش طبيعـى : بــوى ليمــو عــوارض اســترس را در شــما كاهــش مىدهــد و باعــث مىشــود بهتــر بخوابيــد. 3- دوركننده مگس و پشه : بوى ليمو قدرت دفع مگس، پشه و ديگر حشرات را دارد كه مىتوانند مزاحم خواب شما شوند. 4- آرامش : قرار دادن چند قاچ ليمو در كنار تخت خواب باعث آرامش اندام شما مىشود و بهترين راه براى مقابله با بىخوابى بدون استفاده از قرص خواب است. 5- كاهش فشار خون : قاچهاى ليمو مىتوانند به شما در كاهش فشار خون كمك كنند، به ويژه اگر از فشار خون بالا رنج مىبريد. 6-افزايش هورمون شادى :قاچهاى ليمو با افزايش هورمون سروتونين يا هورمون خوشحالى در بدن، باعث شادابى بيشتر پس از بيدار شدن مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.