گام اول اصلاح نظام اقتصادى؛ كاهش نرخ تورم و بهره

KHABAR JONOOB - - اخبار -

قيمــت ارز هم مانند هــر كالاى ديگرى كه قابليت خريد و فروش دارد، از قانــون معروف عرضه و تقاضا پيــروى مى كند البته خود عرضه و تقاضا از قانون نياز و ارزش تبعيت مى كند، يعنى عرضه كننده اگر ارزش كالاى خود را بيش از قيمت آن در بازار بداند، طبعا عرضه را محدودتر مى كند و از طرف ديگر متقاضيان نيز اگر قيمتى را بيش از آن چه بايد و شــايد ببينند، ســعى مى كننــد با كم كردن مصرف تقاضا در بــازار را كاهش داده و باعث تعديل قيمت شــوند. در مورد ارز هم همين گونه اســت، بــا اين تفاوت كه عرضه كننده عمده ارز در ايران بانك مركزى است كه يعنى دولت و تقاضا هم گاهى غير واقعى اســت يعنى در اثر ســوء مديريت يا فشارهاى خارجى يا تبليغــات غلط يا ايجاد جو تــرس و التهاب روانى، تقاضاى كاذب ايجاد مى شــود. بنابراين در شرايط ايجاد تقاضاى كاذب وظيفه عرضه كننده عمده ارز اين اســت كه با تزريــق صحيح و به موقع و بدون ايــن كه باعث تلاطمات در بازار شــود به كنترل نرخ اقدام كند و البته هميشــه با محاسبه نرخ تورم و بهره در كشــور ما و كشــورهاى حوزه دلار مراقبت نمايد كه قيمت بازار تفاوت زيادى با بهاى واقعى پيدا نكند و از طرفى اصطلاحا فنر جمع نشــود و از طرفــى هم قيمت ها بــى قاعده افزايش نيابد. بار ديگــر تاكيد مى كنم، بازار داراى هر اســمى كه باشد تنها در يك صورت بازار واقعى خواهد بود و آن هــم اين كــه قيمت در آن واقعى و واحد باشــد، بنابراين اگر منظور از بازار متشــكل، برانداختن انواع قيمــت هاى قبلى و تعريف يك قيمت واقعى و يا نزديك به واقعيت باشــد و البتــه درباره قيمت هاى غير واقعى كالاها و خدمات ديگر هم بررســى و اصلاح لازم به نظر مىرسد. نكته ديگر اين كه اگر اصلاح نظام اقتصادى كشــور مد نظر مسئولين باشد، قدم اول حمايت از كاهش نرخ تورم و بهره اســت كه آن هم البته بر مى گردد به جلوگيرى از افرايــش بى رويه حجم نقدينگــى. يعنى اگر دولت ماليات ها را افزايش دهد، يارانــه ها براى حامــل هاى انرژى و ديگر موارد غير ضرورى را حذف كند، حتى سطح خدمات و ارز ساختن زير ساخت ها را هم كاهش دهد، بهتر است از اين كه دائم از بانك مركزى استقراض كند و حجم نقدينگى را بدون اين كه براى جذب آن برنامه ريزى كرده باشد، افزايش دهد.

اصغر سميعى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.