عيدىكاركناندولتآبرفت؟

عيدى كارمندان و بازنشستگان دولت با حقوق همين ماه پرداخت مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

با توجه به مصوبه حقوق سال جارى مبلغ عيدى كاركنان 898 هزار و 500 تومان اســت.به گــزارش اقتصادآنلاين، آن طور كه نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه خبر داده عيدى كاركنان همراه با حقوق بهمنماه آن ها واريز خواهد شد .

اين در حالى است كه براساس برآوردهاى ابتدايى كه در سال گذشته براى بودجه امسال صورت گرفته بود، رقم عيدى دولــت 932 هزار و 500 تومان پيش بينى شــد، اما تازهترين اخبار از اين حكايت دارد كه براساس ضريب حقوق سال جارى كه 1797 اســت، عيدى كاركنان به 898 هزار و 500 تومان مىرسد، البته اين رقم بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

دولت براى ســال جارى حــدود 49 هزار و 100 ميليارد تومان بــراى پرداخت عيدى كاركنان خود از جمله شــاغلان، بازنشسته ها و مستمرى بگيران در بودجه كنار گذاشته و اين رقم براى ســال بعد به 57 هزار و 250 ميليارد تومان افزايش پيدا مىكند.

عيدى كاركنان براى پايان ســال 1398 نيز در بخشنامه بودجــه حدود يك ميليون و 78 هزار تومان پيش بينى شــده است.

مرورى بــر روند پرداخت عيدى كاركنان در ســالهاى اخير از اين حكايت دارد كه دولت در ســال 1390 مبلغ 350 هــزار تومان، 1391 مبلغ 402 هزار تومان، 1392 مبلغ 503 هــزار تومان، 1393 مبلغ 603 هزار تومان، 1394 مبلغ 688 هزار تومان، 1395 مبلغ 770 هزار تومان و همچنين در ســال 1396 مبلــغ 850 هزار تومان به كاركنان خود عيدى پرداخت كرده است.

مبلغ عيدى براساس ميزان امتياز و همچنين ضريب حقوق شاغلان تعيين مىشود.

براســاس مــاده (75) قانون مديريت خدمات كشــورى، ميزان امتياز عيدى براى هر سال 5000 است و از سوى ديگر هيأت وزيران هر ســاله ضريب حقوق را براى مشمولان قانون مديريت خدمات كشــورى مشــخص مىكند و از تركيب اين دو، عيدى كاركنان تعيين مىشود، ولى در نهايت در روزهاى پايانى ســال هيات وزيران ميزان عيدى را بررسى و رقم آن را نهايى مىكند.

زمان واريز عيدى كارمندان و بازنشستگان

رييس ســازمان برنامه و بودجه گفــت: عيدى كارمندان و بازنشســتگان با حقــوق بهمــن واريز مىشــود.به گزارش »تابنــاك«، محمدباقر نوبخت در حاشــيه جلســه ديروز هيات دولت بيان كــرد: عيدى كارمندان و بازنشســتگان همزمان با حقوق بهمن ماه واريز مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.