شتاب حررهبكرتظعانلقلامب:ىكشور به هيچ وجه كند يا متوقف نشود

از شاگردى كردن در علم ننگمان نمىآيد از »هميشه شاگرد ماندن« ننگمان مىآيد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

جمعى از مســئولان و محققان پژوهشكده علوم شناختى، ديروز با حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ديــدار كردند. به گزارش خبرآنلاين به نقــل از پايگاه اطلاع رســانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت آيــت ا... خامنه اى رهبر معظم انقلاب اســلامى در ديدار مسئولان و محققان ستاد توســعه علوم و فناورىهاى شــناختى، وزير علوم، رؤســا و اســاتيد دانشــگاه هاى مرتبط، با اشــاره به تأثيرگذارى علوم شــناختى در عرصه هاى علمى، پزشكى، اجتماعى و اقتصادى، بر لزوم تلاش همه جانبه و شبانه روزى براى پيشرفت بيش از پيش در اين علوم تأكيد كردند و گفتند: شــتاب حركت علمى كشور نبايد كاهش يابد و يا متوقف شود، بلكه اين شتاب بايد براى سالهاى طولانى و تا رسيدن به نقطه اوج علمى حفظ و تقويت شود. رهبر معظم انقلاب اسلامى با قدردانى از زحمات و دســتاوردهاى علمى مســئولان و دانشمندان ســتاد توسعه علوم شــناختى افزودند: پيشــرفت هاى علمى بشــر و گشوده شــدن دريچه هاى جديد براى شناخت بيشتر از نظم عجيب و پيچيدگى هاى حيرت آور عالم خلقت، مســتلزم شــكرگزارى است زيرا انسان را به معرفت الهى نزديك تر مى كند.

حضرت آيت ا... خامنه اى خاطر نشــان كردند: هر يك از ايــن دريچه هاى علم و دانش كه از جانب خداوند به روى بشــر باز مى شــود، زمينه ساز تحولات شــگرف و جديد در زندگى انســان ها اســت، بنابراين هر ملتى كــه از دانش هاى جديد و فناورى هاى مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشــتى جز عقب ماندگى، ذليل شدن و استعمار از جانب قدرت ها نخواهد داشــت. ايشان افزودند: علت تاكيدهاى مكرر بر موضوع علم و پيشــرفت علمى همين موضوع اســت، بنابراين دانشمندان و محققان و مراكز علمى و پژوهشى براى ادامه پر شتاب حركت علمى كشــور به خصوص در زمينه علوم جديد، بايد با توكل بــه خدا و با نيــت الهى، از جان مايه بگذارند و شــب و روز نشناســند و مســئولان كشــور به ويژه دولت نيز بايد به اين موضوع توجه جدى داشــته باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامى حركت علمى كشور در 20 سال اخير را خوب توصيف كردند و گفتند: شــتاب اين حركت علمــى نبايد كاهش يابد بلكه اين شتاب بايد براى بيست تا سى سال آينده حفظ و تقويت شود تا به نقطه اوج برسيم. حضرت آيت ا... خامنهاى با تأكيد بر اينكه نبايد به حد كنونىِ پيشــرفتهاى علمى قانع بود، افزودند: اگر اندكــى از كاروان حركت علمى دنيا عقب بمانيم، ديگر به اين كاروان و قلــه هاى علمى نخواهيم رســيد، بنابراين هيچگونه توقفى در زمينه حركت علمى نبايد ايجاد شود. ايشان با اشاره به مســائل مربوط به بودجه مراكز فرهنگى و علمى كشور و اظهارات مسئولان اجرايى مبنى بر مشكلات اقتصادى، گفتند: من در جريان مشــكلات هســتم اما معتقدم كشورى كه همت كند، حتى مى تواند در بحبوحه مشــكلات سياسى و اقتصادى نيز كارهاى بزرگى انجام دهد. رهبر معظم انقلاب اســلامى با اشــاره به نمونه هاى تاريخى در برخى كشورها كه در شرايط بســيار ســخت، ســنگ بناهاى علمى بزرگــى را پايه گذارى كردند، افزودند: شــرايط امروز ما به ســختىِ تلاطم هاى آن كشورها نيســت، بنابراين مى توانيم پايه هاى مستحكم علمى را بنا بگذاريم.

حضــرت آيــت ا... خامنــه اى در ادامــه دو توصيه هم بيــان كردند. توصيه اول اينكه، براى پيشــرفت علمى از همه توانايىهــاى غربى ها اســتفاده كنيد و از شــاگردى كردن و يادگرفتن هرگز پرهيز نكنيد، زيرا ما از شاگردى كردن ننگمان نمى آيد بلكه از »هميشه شاگرد ماندن« ننگمان مى آيد.

رهبر معظم انقلاب اســلامى در توصيه دوم خود گفتند: هيچگاه به برنامه ها و توصيه هاى غربى ها اعتماد نكنيد.

ايشــان با تأكيد بر اينكه همواره بايد به توصيه غربىها با سوءظن نگريسته شود، افزودند: كشورهاى غربى كه امروز بيشترين پيشــرفتها را در زمينه علوم جديد دارند، بيشترين جنايات را نيز در طول تاريخ بر ضد ملتها مرتكب شده اند.

رهبر معظم انقلاب اســلامى، مســئولان ســتاد توســعه علوم شــناختى را به تعييــن اولويتها و هدفهــاى لازم نيز توصيــه كردنــد و گفتند: در همه عرصه هاى علوم شــناختى، ابتدا بايد هدف گذارىها مشــخص و ســپس طــرح و پروژه، تعريف شود و در اختيار پژوهشگر و محقق قرار گيرد. حضرت آيت ا...خامنهاى، لزوم تعريف يك راهبرد بومى براى پيشبرد علوم شناختى را مورد تأكيد قرار دادند و در پايان خاطرنشان كردند: در مســير شناخت اين علوم كه با استدلال و منطق سر و كار دارد، بهگونــهاى حركت كنيد كه زمينه معرفت بيشــتر خداوند حاصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.