شبح مرگ همچنان در جادهها به كمين نشسته است

فرمانده پليس راهور ناجا: 93 درصد حمل و نقلها در كشور زميني است و طبق آمار موجود از سال 77 تا ‪411 96،‬ هزار و 904 نفر در كشور جان خود را از دست دادهاند رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز:يك نهاد واحد راهبردي بر روي حوادث ترافيكي و كاهش هزينههاي ناشي از آن تمرك

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســهيلا رفيعىنژاد-خبرنــگار »خبرجنــوب«/ رئيس پلي س راهور ناجا گفت: از اول امســال تا پايــان آبان ماه 12 هزار نفر در 5 هزار تصادف منجر به فوت در كشور جان خود را از دس ت دادهاند.

سردار مهري در نهمين ســمينار بينالمللي كاهش سوانح و حوادث ترافيكي كه در شيراز در حال برگزاري است، افزود: 93 درصد حمل و نقلها در كشــور زميني است و طبق آمار موجود از ســال 77 تا ‪411 96،‬ هزار و 904 نفر در كشور جان خود را از دســت دادهاند و به منظور كاهش اين ميزان تمامي ارگانها و سازمانهاي مردم نهاد بايد خود را مسئول بدانند.

وي يادآور شــد: يكي از مشــكلات عمده حوادث ترافيك ي تعداد بالاي جانباختگان موتورســوار اســت بــه طوري كه ‪2 3‬ درصد فوتيهاي ناشي از تصادفات در سال گذشته موتورسيكلت سواران بودهاند.

ســردار مهري گفت: 51 درصد كســاني كه سال گذشته ب ر اثر حوادث ترافيكي فوت شــدهاند 21 تا 50 ســاله بودهاند وا ز آن جا كه اين افراد قشــر مولد جامعه هســتند بايد فكري به حا ل توسعه پيشگيريها كرد.

وى گفــت: در حال حاضــر با توجه به افزايش اســتفاد ها ز وسايل نقليه شــخصى اگر تنها به افزايش توليد خودرو بپردازي م و نتوانيــم تقاضا را مديريت كنيم زمينه بروز خطر براي كاربران افزايش مييابد.

رئيس پلس راهور ناجا ادامه داد: 20 درصد افرادي كه سا ل گذشــته در كشــور بر اثر تصادف جان خود را از دســت دادهاند عابران پياده بودند.

وي يادآور شد: علت اين وضعيت اين است كه معابر ما به جاي انسانمحور بودن خودرومحور شده، محل تردد عابران پياد ه كم عرض بوده و تعداد پلهاي هوايي و مكانيزه كم ميباشد.

ســردار مهري گفت: ديدن و ديده شــدن اگــر مورد توج ه رانندگان قرار گيرد، بسياري از تصادفات كاهش مييابد و جد ي گرفتن اين قضيه از سوي مردم ضروري است.

رئيــس پلس راهور ناجــا ادامه داد: 5 هــزار و 400 نقط ه حادثهخيز در خارج شــهر و 2 هزار مورد در درونشــهرها قرا ر دارد. ســردار مهري يادآور شــد: رانندگي تحت تأثير خستگي، خواب آلودگي، ســرعت غيرمجاز، ســبقت و عدم توجه به جل و علت 81 درصد تصادفات كشور است.

رئيس پليس راهور ناجــا گفت: به منظور كاهش تصادفات هــم خودروســازان و هم جادهســازان بايد ايمنــي لازم را فراه م كنند و با ارتقاي اســتانداردها زمينه دستيابي به اهداف مطلو ب را فراهــم نمايند. وي ادامــه داد: طبق آمار موجــود 33 درصد تصادفات به دليل حواسپرتي و به ويژه به دليل اســتفاده از تلف ن همــراه اتفاق ميافتد و از آن جا كه گوشــي موبايــل تا 4 برابر احتمــال حوادث ترافيكي را افزايش ميدهد اين مســئله هم بايد جدي گرفته شود.

ســردار مهري يادآور شــد: بيــش از 90 درصــد مرد ما ز كمربنــد ايمني اســتفاده ميكنند اما عدم اســتفاده از كلاه ايمن ي كشــتههاي ناشــي از موتورســواري را افزايش داده، 62 درصد موتورسيكلتســواراني كه سال گذشته بر اثر تصادف در كشو ر فوت شده اند براثر ضربه به سر بوده است.

وي با اشــاره بــه اجراي طــرح ويژه ترافيك زمســتان از رانندگان خواســت بيشتر احتياط كنند و تجهيزات مربوط به اي ن فصل را با خود همراه داشته باشند.

ســردار مهري گفــت: از آن جا كه 8 درصــد جانباختگ ان تصادف در كشــور زير 10 سالهها هســتند، ضرورت استفاده ا ز صندلي ايمني كودك بايد به طور جدي پيگيري شود.

وي ادامه داد :7 درصد فوتيهاي تصادفات كشــور د رراه ، 42 درصد در مراكز درماني و 51 درصد ب رس رصحن هاس تك ه بررسي اين آمارها هم ضروري است.

رئيــس پلس راهور ناجا يادآور شــد :275 نقطه حادثهخي ز در فارس وجود دارد؛ به طو ركل ي34 درصد كساني كه در اي ن استان جان باختهاند در همان نقاط حادثه خيز سال هاي قبل بوده ، د رحالي ك هميانگين كشور ي آن27 درصد گزارش شد هاست.

ســردار مهري گفت: از اول امســال تا پايان آبان ماه 169 عابر پياده در فارس بر اثر تصادف فوت شدند ك ه25 درصد ك ل فوتيها را شامل ميشود و نسبت به ميانگين كشوري اين ميزان در فار س5 درصد افزا يشيافت هاست.

وي يادآور شــد :27 درصــد جانباختگان حواد ثترافيك ي اســتان موتورسوارند ك هميانگين كشور ياي نمبح ث23 درصد ميباشــد؛ فوت در حيــن انتقال در فــار س5/8 درصد بوده د ر حالي كه اين ميزان در كشو ر7 درصد گزارش شد هاست.

ســردار مهري گفت: درصد جانباختــگان د ربزرگراهها ى اســتان 18 درصد مىباشــد در حالي كه اين ميزان در كشور به 13 درصد رسيد هاست.

وي افزود: د رمقايســ هسال 97 ب ا96 فارس د ربي نتمام ي استانهاي كشور از لحاظ كاهش جان باختگان مقام اول را دارد.

مديركل پيشگيري وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه هم گفت: امسال آمار پروندههاي ورود ي ناشــي از تصادفات به مراجع قضايي در كشور 5 درصد افزايش يافته به طوري كه سمنان داراي بيشترين پرونده ها و آذربايجان غربي شامل كمترين پرونده ها د راي نبار هاست.

عليرضا ســاوري افزود: در حال حاضــر يك هزار و 585 نقطه را به عنوان نقاط پر تصادف در كشور مورد شناساي يقرا ر داد هاي م وتاكن ون10 درصد اين موارد را رفع كرد هايم.

وي يادآور شد: همكاري و هماهنگي مردم د ربح ثاجرا ي طرحهاي پيشــگيري از تصادفات در ســا ل98 جز واولويتها ي ماست.

ســاوري گفت: آمار پرونده هاي ورودي ناشي از ضرب و جرح تصادفات به دســتگاههاي قضايي د ر6 ماهه او لسا ل96، 218 هزار مورد بود هكه اي نميز انامســا لب ه230 هزار پروند ه رسيد هاست.

وي افــزود: اين مباحث رتبه چهــارم را در بين پروندهها ي مختلفي كه به دستگاههاي قضايي كشور وارد ميشود، دارد.

ساوري ادامه داد: خســارتهاي ناشي از عدم اجراي دقي ق قوانين در حوزه تصادفات براي كشــور بســيار زيان بار است و در حوزه پيشگيري از حوادث ترافيكي نيازمند برنامه ريزيها ي مؤثري هستيم.

وي با اشاره به برخي برنامه ها يادآور شد: با بهره گيري از آنتن و نصب آن در خودرو ميتوان ب هراحتي وضعي تسرع تر ا تشخيص و به صورت صوتي به راننده هشدار داد.

وي در ادامــه گفت: برخــي پلاكهاي خــود را براي عد م شناسايي در دوربين مخدوش ميكنند ك هاي نمسئل همجازاتها ي سنگيني دارد.

ســاوري افــزود: در صــورت بهــره گيــري از ابــزار و تكنولوژيهــاي نوين بســياري از نارســاييها رفع ميشــود و در فعاليتهاي پيشــگيرانه نيازمند انســجام، هماهنگي و اجرا ي تركيبي راهكارها در ابعاد مختل فهستيم.

رئيــس اداره پيشــگيري از حــوادث وزارت بهداشــ ته م بر توســعه برنامههايي كه مشــاركت مردم را د رمبح ثكاه ش تصادفات به همراه داشته باشد، تأكيد كرد.

دكتــر عليرضا مغيثى گفت: ما ســعي داريــ مبرنامهه ار ا ز ســطح كلانشــهرهاي كشــور به شهرســتانها و حتــي محلهها بياوريــم، زرنــد كرمان و ســنقر كرمان از نمونههــاي موفق د ر اجــراي اين برنامه ها در كشــور بوده و كاهــش مرگ حواد ث ترافيكي را به همراه داشته اند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز هم يادآور شد :اگ ر چه حوادث ترافيكي نخستين علت مرگ د ركش ورنيس تام ا زن ظر هزينههاي تحميلي جايگاه اول را دارد، چر اك هاكث رجانباختگا ن آن جوان هستند و قطع عضوهاي ناشي از تصادفات نگران كنند ه ميباشد.

دكتــر علي بهاد رگفــت :اگرچ هفعاليتهايــ يبرا يكا هش تصادفات انجام شــده امــا هنوز بايد كارها يبيشــتر يصور ت گيرد، به طــوري كه يك نهاد واحد راهبــردي بر روي حواد ث ترافيكي و كاهش هزينه هاي ناشي از آن تمركز كند.

وي ادامــه داد: از آن جا كه حمل و نقل عمومي د ركشــو ر ناديده گرفته شده، بالا بودن خودروها ي تكسرنشي نخطرآفر ين شــده و تقويت اين وســايل حمل و نقل مي تواند كاهش مرگ و مير را به همراه داشته باشد.

دكتر بهادر يادآور شــد: عدم وجود قوانين بازدارنده، نبود استاندارد راهها به طوري كه تازه بعد از ساخت يك جاده چندي ن پيــچ را بايد حذف كنند، نشــانگر عدم توجه بــه اصول اوليه د ر كاهش حواد ثترافيك ياست.

وي گفت: آمار تصادفات در كشور بسيار بالاست اما شايد چون در طول ســال اتفاق ميافتد بــراي مردم چندان اهميت پيد ا نكرد هاست.

رئيس مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت فارس هم گفت: اگ رچه 30 هزار مرگ و مير ثبت شــده بر اثر تصادفات د رسا ل 84 به 16 هزار مورد رسيده اما همچنان با چالش هايي مواجه ايم كه بايد برنامه هايمان را د راي نبار هب هرو زكنيم.

دكتــر لنكراني ادامه داد: يك ســوم حواد ثمنج رب همر گ و جرح در كشــور مربوط بــه رانندگي تحت تاثير مصرف الكل ميباشد كه اين مسئله به خصوص در كلان شهرها افزايش يافته است.

وي يادآور شــد: با رفتارهاي احساسي و رفتارهايي كه د ر رانندگي به شــكل عادي درآمده اند مشكل داريم و اي نمسائ ل نه تنها از ديدگاه روانشناســي فردي بلكه از بعد رو انشناســ ي اجتماعي هم بايد مورد بررسي قرار گيرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز هم با اشاره به عوارض ناشــي از تصادفــات كه در بســياري از خانواد هه ا قابل مشــاهده اســت، گفت: اگر يك هواپيما ســقوط كند خيل ي ســر و صدا ميشــود اما به نظرم جامعه درباره تصادفا تب هي ك شــوك اجتماعي نياز دارد. دكتر پنجه شاهين افزود: عادت كرد ن به مرگ و مير جاده اي يك فاجعه اســت و در اين زمينه بايد به جامعه آگاهي داد تا كاهش تصادفات را جدي تر بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.