اهميت شناسايى زودهنگام سرطان

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان در ايــران و ميليونها مــورد در جهان رخ مىدهد كه در صورت تشخيص زودهنگام با توجه بــه اين كه تومور در مراحل اوليه است، درمان آن آسانتر و امكان بهبود آن بسيار زياد است.

يك كارشناس بيمارىهاى غيرواگير بهداشــت و درمــان شهرســتان نىريز در جمع خبرنــگاران گفــت: تعــداد بيمارانى كــه بــه علــت ســرطان فــوت مىكنند، نســبت به ســه دهه گذشــته كاهش يافته است.

محمــد طاهــرى خاطرنشــان كــرد: مهمتريــن دليــل افزايــش بقــاى بيماران ســرطانى، افزايــش آگاهــى و ارتقــاى روشهاى شناسايى زودهنگام است.

وى بــا اشــاره به اين كــه آموزش، ترويــج، شناســايى زودرس و انجــام غربالگــرى، بخشهــاى اصلــى برنامــه شناسايى زودهنگام ســرطان است، افزود: معنــاى شناســايى زودهنــگام اين اســت كه ما نشــانههاى هشــداردهنده ســرطان را بدانيــم تــا اگر ايــن علائــم را در خود پيــدا كرديم، بــه مراكز بهداشــتى درمانى مراجعــه كنيــم. طاهرى بــر اهميت توجه غربالگــرى براى شناســايى احتمــال بروز بيمارى ســرطان، بــا اســتفاده از معاينه و آزمايشهاى ساده در فردى كه هنوز علائم ندارد، تأكيد كرد.

اين كارشناس گفت: ابتلا به سرطان در اقــوام درجه يــك، تغييــر در خالهاى پوســتى، زخمهاى بــدون بهبودى به مدت دو هفتــه، توده در بدن، ســرفه يا گرفتگى صداى طولانى و اختلال بلع يا سوء هاضمه طولانى از علائمى اســت كه بايد نسبت به آنها حساس بود.

طاهرى اضافه كرد: استفراغ يا سرفه خونــى، خونريــزى غيرطبيعــى در ادرار، مدفــوع، واژن و نــوك ســينه و همچنيــن بىاشــتهايى و كاهــش وزن غيرطبيعى از ديگر علائمى اســت كه وجود آنها را بايد جدى گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.