نمايش فيلمهاى كودك درجشنواره فيلم فجر شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسلامى فارس از نمايــش فيلمهاى كودك در جشــنواره فيلم فجــر خبر داد. صابر ســهرابى در گفت و گو با مهــر با بيان اين كه جشــنواره فيلم فجر از 11 بهمن ماه در 3 مجموعه فرهنگى هنرى شــيراز آغاز مىشود، گفت: در بخش كودك و نوجوان جشــنواره (ســيمرغ پروانه) از 13 تا 17 بهمن مــاه جارى در نوبت صبح به طــور رايگان در مجموعه سينمايى هنر شــهر آفتاب اكران فيلم خواهيم داشت.

وى با اعلام اين كه سعى اداره كل بر اين است كه مدارس و دانش آموزان كم برخوردار از اين موقعيت بيشــتر اســتفاده كننــد، افزود: فيلمهاى انتخابى جشــنواره فيلم فجر شيراز از بخش سوداى ســيمرغ(بخش مســابقه سينماى ايران)، بخش نگاه نو و منتخبى از آثار مســتند و كوتاه است كه جزئيات جدول اكران فيلمهاى جشــنواره و نحوه فروش بليتها متعاقباً بعد از اعلام و توافقــات صورت گرفته بــا دبيرخانه ســى و هفتمين جشــنواره ملى فيلم فجر كشور اعلام خواهد شــد. مديركل فرهنگ و ارشــاد فارس همچنين از فروش بليتهاى جشنواره از پايگاههاى اينترنتى بومى استان خبر داد. اين در حالى اســت كه بنا بر خبرى كه ستاد برگزارى ســى و هفتمين جشــنواره بينالمللى فيلم فجر اعلام كرده، 5 فيلم منتخب ســينماى كودك و نوجوان در ســينماهاى محل اجراى جشــنواره فيلم فجر در سراســر كشور به صورت رايگان اكران خواهد شــد. بر اين اساس، حسين سيدى، مدير بخش اســتانهاى جشــنواره فيلم فجر با اعلام ابلاغ دســتورالعمل اجرايى طرح سيمرغ پروانهها به اســتانهاى برگزاركننده جشنواره گفــت: دســتورالعمل و جدول اكــران رايگان 5 فيلم منتخب ســينماى كــودك و نوجوان در ســينماهاى برگزاركننده جشــنواره در سراسر كشــور به مديران كل فرهنگ و ارشاد اسلامى ارسال شد. وى با اعلام اين كه در طرح سيمرغ پروانهها نمايــش فيلمها بر اســاس طبقهبندى گروههاى سنى خواهد بود، افزود :اكرا نفيلمه ا در اين طرح صرفاً در يك ســالن جشنواره در هر اســتان برگزار مىشود. به گزارش مهر، در طرح ســيمرغ پروانههــا كه با همــكارى بنياد سينمايى فارابى در ايام سى و هفتمين جشنواره فيلــم فجر برگــزار مىشــود، 5 فيلــم منتخب سينماى كودك و نوجوان براى گروههاى سنى كودك و نوجوان به نمايش در خواهد آمد. بزرگداشـت اسـتاد »رحيم هـودى« برگزار مىشود

سهرابى همچنين در ديدار با استاد »رحيم هودى« گفت: مقدمات برگزارى بزرگداشــت اســتاد رحيم هودى كه از مفاخــر هنرى فارس به شــمار مــىرود، انجــام گرفتــه و در آينده نزديــك زمــان برگــزارى آن نيز بــه آگاهى خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.